ทต.ดงมอน

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมอน เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.34%
รวม
30,700.00
30,500.00
0.00
30,500.00
200.00
99.35%
×
×
×