ทต.ดงเย็น

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกขามเลียน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
2
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกตะแบง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
3
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - ดอนสวรรค์ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
4
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
5
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแคน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
30,700.00
0.00
30,700.00
0.00
100.00%
6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น - โนนตาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดา
9,000,000.00
0.00
8,966,000.00
8,966,000.00
34,000.00
99.62%
7
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยไค้ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
896,000.00
0.00
724,000.00
724,000.00
172,000.00
80.80%
8
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วยหน้าฝายและท้ายฝาย กว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ยน 3 เมตร หรือพื้นที่ ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. เทศบาลตำบลด
565,000.00
420,000.00
0.00
420,000.00
145,000.00
74.33%
9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง - ชลประทานโพนสวาง หมู่ที่ 14 บ้านโพนสวาง ตำบล ดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จัง
4,200,000.00
0.00
2,590,000.00
2,590,000.00
1,610,000.00
61.66%
10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง - ร.ร.บ้าน โพนสวาง,นาหนอง หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง ตำบล ดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000- ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง มุกดาห
4,200,000.00
0.00
2,590,000.00
2,590,000.00
1,610,000.00
61.66%
11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน - ป่าช้า สาธารณประโยชน์หนองแคน หมู่ที่ 2 บ้าน หนองแคน ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาห
1,800,000.00
980,000.00
0.00
980,000.00
820,000.00
54.44%
12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำคำบง - บ้าน ป่งโพน หมู่ที่ 9 บ้านคำบง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1,500,000.00
810,000.00
0.00
810,000.00
690,000.00
54.00%
รวม
22,314,500.00
2,363,500.00
14,870,000.00
17,233,500.00
5,081,000.00
77.23%
×
×
×