องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์‎
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00%
2
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัณญาณ‎
7,440,500.00
0.00
0.00
0.00
7,440,500.00
0.00%
3
โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง‎
9,400,000.00
0.00
0.00
0.00
9,400,000.00
0.00%
4
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์‎
9,400,000.00
0.00
0.00
0.00
9,400,000.00
0.00%
5
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์‎
9,700,000.00
0.00
0.00
0.00
9,700,000.00
0.00%
รวม
40,640,500.00
0.00
0.00
0.00
40,640,500.00
0.00%
×
×
×