อบต.บ้านโคก

ลำดับ ชื่องบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ/PO ใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังคอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
30,700.00
29,700.00
0.00
29,700.00
1,000.00
96.74%
รวม
30,700.00
29,700.00
0.00
29,700.00
1,000.00
96.74%
×
×
×