เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
นิคมคำสร้อย
14
60.12
24.93
19.25
44.18
73.48%
2
หว้านใหญ่
27
40.81
11.62
18.26
28.85
70.68%
3
คำชะอี
13
6.34
0.58
3.72
4.31
68.00%
4
ดงหลวง
38
74.51
30.87
16.52
47.39
63.60%
5
หนองสูง
11
24.78
8.49
7.12
15.60
62.96%
6
ดอนตาล
19
25.14
8.37
7.28
15.65
62.25%
7
เมืองมุกดาหาร
36
84.07
2.79
48.75
51.54
61.30%
รวม
158
315.77
87.66
120.90
208.56
66.05%
ลำดับ   อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
อบต.หนองเอี่ยน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
100.00%
2
ทต.นาโสก
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
3
ทต.คำอาฮวน
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
4
อบต.บ้านเหล่า
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
5
ทต.ผึ่งแดด
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
6
อบต.โพธิ์ไทร
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
7
อบต.บ้านค้อ
3
0.09
0.09
0.00
0.09
99.34%
8
ทต.ดงมอน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.34%
9
อบต.นาละเม็ง
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
10
ทต.นิคมคำสร้อย
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.33%
11
อบต.บ้านบาก
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
12
ทต.คำชะอี
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
13
ทต.คำป่าหลาย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
97.71%
14
อบต.บ้านโคก
1
0.03
0.03
0.00
0.03
96.74%
15
ทต.โพนทราย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
92.83%
16
อบต.น้ำเที่ยง
2
1.37
0.00
1.15
1.15
84.18%
17
อบต.ป่าไร่
2
0.06
0.05
0.00
0.05
84.03%
18
ทต.ชะโนด
9
13.69
4.95
7.46
11.37
83.03%
19
อบต.นาอุดม
3
6.86
4.73
0.93
5.66
82.60%
20
ทต.ดงเย็น
12
22.31
2.36
14.87
17.23
77.23%
21
อบต.ป่งขามดงหมู
10
19.97
6.61
8.64
15.25
76.36%
22
อบต.นิคมคำสร้อย
1
5.34
0.00
4.00
4.00
74.98%
23
อบต.กกแดง
3
11.98
0.03
8.70
8.73
72.86%
24
อบต.หนองแวง
5
26.75
13.74
5.61
19.35
72.35%
25
อบต.ชะโนดน้อย
6
3.79
0.81
1.86
2.68
70.67%
26
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
40.64
0.00
28.46
28.46
70.02%
27
อบต.นากอก
1
9.17
6.40
0.00
6.40
69.81%
28
อบต.พังแดง
11
15.11
1.34
9.20
10.54
69.75%
29
ทต.หนองสูงเหนือ
1
4.11
0.00
2.72
2.72
66.14%
30
ทต.บ้านเป้า
5
8.55
1.24
4.40
5.64
65.90%
31
อบต.เหล่าหมี
6
21.09
6.48
7.28
13.76
65.23%
32
อบต.หนองบัว
3
24.27
15.74
0.00
15.74
64.86%
33
ทต.หนองแคน
5
19.26
7.51
4.77
12.28
63.73%
34
ทต.ดงหลวง
8
9.84
5.42
0.68
6.10
62.01%
35
อบต.บ้านซ่ง
3
4.72
0.34
2.57
2.91
61.68%
36
อบต.หนองสูงใต้
5
12.11
7.25
0.00
7.25
59.81%
37
ทต.ดอนตาล
5
3.81
1.66
0.00
1.66
43.59%
38
ทต.หว้านใหญ่
8
7.15
0.06
2.17
2.23
31.20%
39
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
5
20.69
0.00
5.43
5.43
26.23%
40
ทต.กกตูม
5
2.24
0.05
0.00
0.05
2.28%
รวม
158
315.77
87.66
120.90
208.56
66.05%
×