เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
คำชะอี
13
4.53
4.31
0.00
4.31
95.20%
2
หนองสูง
10
16.00
14.54
0.00
14.54
90.88%
3
นิคมคำสร้อย
14
45.67
40.17
4.00
41.50
90.87%
4
หว้านใหญ่
27
23.58
18.45
12.50
21.18
89.83%
5
เมืองมุกดาหาร
35
22.06
19.12
0.00
19.12
86.66%
6
ดอนตาล
19
18.39
15.14
1.74
15.74
85.57%
7
ดงหลวง
36
54.33
41.87
7.10
43.47
80.00%
รวม
154
184.56
153.58
25.34
178.92
96.95%
ลำดับ   อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
อบต.หนองเอี่ยน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
100.00%
2
ทต.นาโสก
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
3
ทต.คำอาฮวน
3
0.09
0.09
0.00
0.09
100.00%
4
อบต.บ้านเหล่า
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
5
ทต.หนองสูงเหนือ
1
2.72
2.72
0.00
2.72
100.00%
6
อบต.บ้านซ่ง
3
2.91
2.91
0.00
2.91
100.00%
7
ทต.ผึ่งแดด
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
8
อบต.โพธิ์ไทร
2
0.06
0.06
0.00
0.06
100.00%
9
อบต.นิคมคำสร้อย
1
1.34
0.00
4.00
1.34
100.00%
10
อบต.นากอก
1
6.40
6.40
0.00
6.40
100.00%
11
ทต.หว้านใหญ่
8
3.50
2.20
3.21
3.50
99.98%
12
อบต.บ้านค้อ
3
0.09
0.09
0.00
0.09
99.34%
13
ทต.ดงมอน
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.34%
14
อบต.นาละเม็ง
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
15
ทต.นิคมคำสร้อย
1
0.03
0.03
0.00
0.03
99.33%
16
ทต.คำชะอี
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
17
อบต.บ้านบาก
2
0.06
0.06
0.00
0.06
99.33%
18
อบต.นาอุดม
3
5.72
5.65
0.00
5.65
98.83%
19
อบต.กกแดง
3
8.85
8.73
0.00
8.73
98.64%
20
ทต.คำป่าหลาย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
97.71%
21
อบต.พังแดง
11
7.58
6.44
4.10
7.35
96.90%
22
ทต.กกตูม
3
0.32
0.05
1.58
0.31
96.79%
23
อบต.บ้านโคก
1
0.03
0.03
0.00
0.03
96.74%
24
ทต.ดงเย็น
12
17.84
17.23
0.00
17.23
96.61%
25
ทต.โพนทราย
2
0.06
0.06
0.00
0.06
92.83%
26
อบต.หนองสูงใต้
5
7.90
7.25
0.00
7.25
91.68%
27
ทต.ชะโนด
9
7.83
6.45
3.97
6.93
88.56%
28
อบต.ป่งขามดงหมู
10
12.26
9.79
5.32
10.75
87.74%
29
อบต.เหล่าหมี
6
15.56
13.24
0.52
13.45
86.42%
30
ทต.บ้านเป้า
4
5.37
4.57
0.00
4.57
85.11%
31
อบต.น้ำเที่ยง
2
1.37
1.15
0.00
1.15
84.18%
32
อบต.ป่าไร่
2
0.06
0.05
0.00
0.05
84.03%
33
อบต.หนองแวง
5
23.33
19.35
0.00
19.35
82.93%
34
อบต.หนองบัว
3
19.78
15.74
0.00
15.74
79.56%
35
ทต.ดอนตาล
5
2.59
1.66
1.22
2.06
79.52%
36
ทต.ดงหลวง
8
7.84
6.10
0.00
6.10
77.83%
37
ทต.หนองแคน
5
16.44
12.28
0.00
12.28
74.67%
38
อบต.ชะโนดน้อย
6
2.37
1.26
1.42
1.69
71.50%
39
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
4
3.55
1.46
0.00
1.46
41.07%
40
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
5
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
154
184.56
153.58
25.34
178.92
96.95%
×