เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
เมืองมุกดาหาร
6
41.01
0.00
37.08
30.88
75.30%
รวม
6
41.01
0.00
37.08
37.08
90.43%
ลำดับ   อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
33.74
0.00
33.12
27.59
81.76%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
7.26
0.00
3.97
3.29
45.29%
รวม
6
41.01
0.00
37.08
37.08
90.43%
×