เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละ 0 %

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
เมืองมุกดาหาร
27
110.95
0.00
35.07
29.55
26.62%
2
หนองสูง
8
33.14
0.00
4.80
4.80
14.48%
3
คำชะอี
18
63.88
0.00
6.75
6.75
10.57%
4
ดอนตาล
19
42.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
5
หว้านใหญ่
7
21.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
6
ดงหลวง
14
32.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
7
นิคมคำสร้อย
7
40.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
100
345.72
0.00
46.63
46.63
13.49%
ลำดับ   อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย PO ใช้จ่าย ร้อยละใช้จ่าย สถานะ
1
ทต.คำอาฮวน
4
1.99
0.00
1.96
1.96
98.49%
2
อบต.หนองเอี่ยน
2
7.26
0.00
6.75
6.75
93.06%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
33.74
0.00
33.12
27.59
81.76%
4
อบต.หนองสูงใต้
2
9.71
0.00
4.80
4.80
49.42%
5
ทต.ดงเย็น
4
18.16
0.00
0.00
0.00
0.00%
6
อบต.คำบก
4
5.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
7
อบต.พังแดง
6
7.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
8
อบต.คำชะอี
1
9.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
9
อบต.ชะโนดน้อย
4
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00%
10
ทต.ดงมอน
2
5.71
0.00
0.00
0.00
0.00%
11
ทต.คำชะอี
1
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00%
12
ทต.หนองแคน
1
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
13
ทต.หว้านใหญ่
3
6.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
14
อบต.บางทรายน้อย
1
3.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
15
ทต.ดงหลวง
1
6.27
0.00
0.00
0.00
0.00%
16
ทต.คำป่าหลาย
1
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
17
ทต.บ้านเป้า
1
4.91
0.00
0.00
0.00
0.00%
18
ทต.กกตูม
1
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00%
19
อบต.หนองแวง
1
9.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
20
อบต.โนนยาง
1
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
21
อบต.บ้านซ่ง
3
5.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
22
อบต.นิคมคำสร้อย
1
3.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
23
ทต.หนองสูงเหนือ
2
5.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
24
อบต.นาอุดม
1
6.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
25
อบต.นากอก
1
6.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
26
ทต.ภูวง
2
5.05
0.00
0.00
0.00
0.00%
27
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
28
อบต.โชคชัย
1
5.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
29
อบต.บ้านโคก
1
9.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
30
อบต.ป่งขามดงหมู
2
9.91
0.00
0.00
0.00
0.00%
31
อบต.กกแดง
2
9.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
32
อบต.กุดแข้
1
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
33
ทต.ชะโนด
1
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
34
อบต.เหล่าหมี
1
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
35
ทต.มุก
1
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00%
36
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
5.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
37
อบต.โพธิ์ไทร
5
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
38
ทต.โพนทราย
2
6.31
0.00
0.00
0.00
0.00%
39
อบต.ป่าไร่
5
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
40
ทต.ผึ่งแดด
1
3.63
0.00
0.00
0.00
0.00%
41
อบต.โพนงาม
1
4.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
42
อบต.นาละเม็ง
2
6.62
0.00
0.00
0.00
0.00%
43
ทต.บางทรายใหญ่
1
3.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
44
อบต.บ้านเหล่า
1
7.38
0.00
0.00
0.00
0.00%
45
ทต.บ้านแก้ง
1
5.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
46
ทต.นาโสก
4
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
47
อบต.บ้านค้อ
1
9.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
48
ทต.ดอนตาล
4
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
49
ทต.นาสีนวน
1
6.25
0.00
0.00
0.00
0.00%
50
อบต.น้ำเที่ยง
2
4.92
0.00
0.00
0.00
0.00%
51
อบต.หนองบัว
1
4.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
100
345.72
0.00
46.63
46.63
13.49%
×