เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดงหลวง
14
32.90
9.21
6.45
15.66
19.59%
47.60%
2
คำชะอี
18
63.88
19.81
6.75
26.56
10.57%
41.57%
3
เมืองมุกดาหาร
23
77.21
37.99
1.96
39.95
2.53%
51.73%
4
หนองสูง
8
33.14
10.09
0.00
10.09
0.00%
30.45%
5
นิคมคำสร้อย
7
40.73
5.60
0.00
5.60
0.00%
13.73%
6
หว้านใหญ่
7
21.59
1.21
0.00
1.21
0.00%
5.60%
7
ดอนตาล
19
42.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
96
311.97
83.91
15.16
99.06
4.86%
31.75%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.คำอาฮวน
4
1.99
1.96
0.00
1.96
98.49%
98.49%
2
อบต.หนองเอี่ยน
2
7.26
6.75
0.50
7.25
93.06%
99.88%
3
อบต.พังแดง
6
7.06
6.45
0.12
6.56
91.25%
92.92%
4
ทต.คำป่าหลาย
1
6.42
0.00
6.42
6.42
0.00%
99.92%
5
ทต.หนองแคน
1
4.76
0.00
4.75
4.75
0.00%
99.91%
6
อบต.โชคชัย
1
5.60
0.00
5.60
5.60
0.00%
99.91%
7
อบต.หนองบัว
1
4.36
0.00
4.35
4.35
0.00%
99.77%
8
อบต.บ้านโคก
1
9.40
0.00
9.38
9.38
0.00%
99.76%
9
อบต.บ้านค้อ
1
9.66
0.00
9.62
9.62
0.00%
99.63%
10
อบต.น้ำเที่ยง
2
4.92
0.00
4.89
4.89
0.00%
99.38%
11
ทต.ชะโนด
1
1.22
0.00
1.21
1.21
0.00%
99.26%
12
อบต.หนองสูงใต้
2
9.71
0.00
9.60
9.60
0.00%
98.85%
13
ทต.นาสีนวน
1
6.25
0.00
6.00
6.00
0.00%
96.00%
14
ทต.มุก
1
5.25
0.00
4.92
4.92
0.00%
93.66%
15
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
5.14
0.00
4.80
4.80
0.00%
93.38%
16
ทต.ดงเย็น
4
18.16
0.00
9.48
9.48
0.00%
52.20%
17
ทต.นาโสก
4
2.00
0.00
0.50
0.50
0.00%
25.00%
18
ทต.โพนทราย
2
6.31
0.00
1.30
1.30
0.00%
20.59%
19
ทต.หนองสูงเหนือ
2
5.53
0.00
0.49
0.49
0.00%
8.93%
20
ทต.ดอนตาล
4
13.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21
อบต.เหล่าหมี
1
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22
อบต.คำชะอี
1
9.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23
อบต.ป่งขามดงหมู
2
9.91
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24
อบต.หนองแวง
1
9.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
25
อบต.กกแดง
2
9.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26
อบต.กุดแข้
1
8.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27
อบต.โนนยาง
1
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
อบต.บ้านเหล่า
1
7.38
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
อบต.ชะโนดน้อย
4
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30
ทต.หว้านใหญ่
3
6.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31
อบต.นากอก
1
6.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32
อบต.นาละเม็ง
2
6.62
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
33
อบต.นาอุดม
1
6.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
34
ทต.ดงหลวง
1
6.27
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35
ทต.ดงมอน
2
5.71
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36
ทต.บ้านแก้ง
1
5.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
37
อบต.บ้านซ่ง
3
5.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
38
อบต.คำบก
4
5.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39
ทต.ภูวง
2
5.05
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40
อบต.โพนงาม
1
4.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
ทต.บ้านเป้า
1
4.91
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
42
ทต.คำชะอี
1
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43
ทต.บางทรายใหญ่
1
3.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
44
ทต.ผึ่งแดด
1
3.63
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
45
อบต.บางทรายน้อย
1
3.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
46
ทต.กกตูม
1
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
47
อบต.นิคมคำสร้อย
1
3.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
48
อบต.ป่าไร่
5
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
49
อบต.โพธิ์ไทร
5
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
50
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
96
311.97
15.16
83.91
99.06
4.86%
31.75%
×