เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
หนองสูง
8
5.40
18.91
0.36
19.27
6.73%
357.18%
2
คำชะอี
18
41.99
40.13
7.63
47.77
18.17%
113.76%
3
ดงหลวง
14
9.32
17.73
2.96
20.70
31.79%
222.15%
4
เมืองมุกดาหาร
23
40.47
64.29
25.10
89.38
62.01%
220.86%
5
ดอนตาล
19
15.12
24.90
11.79
36.69
78.00%
242.67%
6
นิคมคำสร้อย
7
1.94
21.93
1.69
23.62
86.87%
1.00%
7
หว้านใหญ่
7
18.24
7.52
18.19
25.71
99.73%
140.98%
รวม
96
132.47
195.42
67.73
263.14
51.13%
198.64%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.คำชะอี
1
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.น้ำเที่ยง
2
11.09
0.00
4.89
4.89
0.00%
44.07%
3
อบต.หนองเอี่ยน
2
5.01
0.00
7.25
7.25
0.00%
144.72%
4
อบต.บ้านเหล่า
1
0.50
0.00
5.81
5.81
0.00%
1.00%
5
อบต.โพนงาม
1
0.12
0.00
4.89
4.89
0.00%
4.00%
6
อบต.หนองแวง
1
0.02
0.00
9.35
9.35
0.00%
62.00%
7
อบต.เหล่าหมี
1
0.00
0.00
9.36
9.36
0.00%
312.00%
8
ทต.ดงเย็น
4
12.29
0.05
16.50
16.55
0.39%
134.69%
9
อบต.หนองสูงใต้
2
5.06
0.03
9.63
9.66
0.54%
190.92%
10
ทต.ผึ่งแดด
1
0.20
0.02
0.00
0.02
10.00%
10.00%
11
อบต.พังแดง
6
9.05
2.70
4.95
7.65
29.90%
84.57%
12
ทต.คำอาฮวน
4
0.48
0.17
1.79
1.96
34.17%
405.52%
13
อบต.คำบก
4
13.58
4.80
0.17
4.97
35.35%
36.61%
14
อบต.ป่าไร่
5
0.80
0.33
2.17
2.50
40.56%
310.84%
15
อบต.นาละเม็ง
2
0.06
0.03
4.52
4.55
47.37%
7.00%
16
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
2.26
1.36
3.44
4.80
59.96%
212.18%
17
ทต.บ้านแก้ง
1
0.11
0.07
5.36
5.43
65.57%
4.00%
18
อบต.โพธิ์ไทร
5
3.04
2.33
1.81
4.14
76.42%
135.90%
19
ทต.ดอนตาล
4
9.79
7.74
1.26
9.00
79.07%
91.91%
20
อบต.กกแดง
2
1.70
1.47
0.07
1.54
86.57%
90.81%
21
อบต.หนองบัว
1
0.12
0.11
4.24
4.35
89.02%
3.00%
22
ทต.โพนทราย
2
24.41
21.85
5.13
26.99
89.53%
110.56%
23
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.22
0.21
0.00
0.21
94.47%
94.47%
24
ทต.นาโสก
4
2.33
2.25
0.89
3.14
96.65%
135.02%
25
ทต.ดงมอน
2
0.09
0.09
5.61
5.70
97.02%
6.00%
26
อบต.ป่งขามดงหมู
2
0.51
0.50
6.35
6.85
98.51%
1.00%
27
ทต.คำชะอี
1
0.50
0.49
3.61
4.10
98.90%
820.60%
28
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
1.31
1.30
0.42
1.72
99.16%
131.42%
29
ทต.หว้านใหญ่
3
9.42
9.40
1.17
10.57
99.76%
112.19%
30
ทต.ชะโนด
1
8.30
8.28
0.00
8.28
99.78%
99.78%
31
อบต.นาอุดม
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
32
อบต.โนนยาง
1
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
100.00%
33
อบต.บางทรายน้อย
1
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
100.00%
34
ทต.ดงหลวง
1
0.01
0.01
0.00
0.01
100.00%
100.00%
35
ทต.กกตูม
1
0.03
0.03
0.00
0.03
100.00%
100.00%
36
ทต.บางทรายใหญ่
1
0.04
0.04
0.00
0.04
100.00%
100.00%
37
อบต.บ้านซ่ง
3
0.48
0.48
0.96
1.44
100.00%
298.62%
38
ทต.บ้านเป้า
1
0.25
0.25
3.09
3.34
100.00%
1.00%
39
อบต.บ้านค้อ
1
0.50
0.50
9.12
9.62
100.00%
1.00%
40
อบต.บ้านโคก
1
0.38
0.38
9.00
9.38
100.00%
2.00%
41
อบต.ชะโนดน้อย
4
0.11
0.11
3.80
3.91
100.00%
3.00%
42
ทต.มุก
1
0.13
0.13
4.79
4.92
100.00%
3.00%
43
ทต.ภูวง
2
0.05
0.05
3.07
3.11
100.00%
6.00%
44
อบต.กุดแข้
1
0.09
0.09
8.19
8.28
100.00%
8.00%
45
ทต.หนองสูงเหนือ
2
0.03
0.03
3.12
3.15
100.00%
9.00%
46
ทต.นาสีนวน
1
0.03
0.03
5.97
6.00
100.00%
20.00%
47
ทต.หนองแคน
1
0.00
0.00
4.75
4.75
100.00%
105.00%
48
อบต.โชคชัย
1
0.00
0.00
5.59
5.60
100.00%
233.00%
49
อบต.นากอก
1
0.00
0.00
6.92
6.92
100.00%
266.00%
50
ทต.คำป่าหลาย
1
0.00
0.00
6.41
6.42
100.00%
712.00%
รวม
96
132.47
67.73
195.42
263.14
51.13%
198.64%
×