เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
หว้านใหญ่
7
17.83
13.18
1.21
14.39
6.78%
80.69%
2
หนองสูง
8
27.26
19.05
5.29
24.34
19.42%
89.29%
3
ดอนตาล
19
38.73
19.34
9.88
29.22
25.51%
75.44%
4
นิคมคำสร้อย
7
38.42
15.53
14.95
30.47
38.90%
79.32%
5
เมืองมุกดาหาร
23
76.88
12.29
55.16
67.44
71.74%
87.72%
6
ดงหลวง
14
28.42
3.93
21.90
25.82
77.03%
90.86%
7
คำชะอี
18
58.01
5.82
52.09
57.90
89.78%
99.81%
รวม
96
285.56
89.13
160.48
249.60
56.20%
87.41%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.กกตูม
1
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.ผึ่งแดด
1
3.63
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
ทต.บางทรายใหญ่
1
3.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
อบต.นาอุดม
1
6.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
ทต.ดอนตาล
4
12.27
0.00
3.17
3.17
0.00%
25.82%
6
ทต.หว้านใหญ่
3
6.95
0.00
4.09
4.09
0.00%
58.84%
7
อบต.นิคมคำสร้อย
1
3.22
0.00
1.95
1.95
0.00%
60.72%
8
อบต.โนนยาง
1
7.94
0.00
5.08
5.08
0.00%
63.96%
9
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
2.12
0.00
1.72
1.72
0.00%
81.31%
10
อบต.ชะโนดน้อย
4
4.72
0.00
3.90
3.90
0.00%
82.71%
11
อบต.ป่งขามดงหมู
2
7.42
0.00
6.85
6.85
0.00%
92.29%
12
อบต.กกแดง
2
6.94
0.00
6.65
6.65
0.00%
95.81%
13
ทต.นาสีนวน
1
6.25
0.00
6.00
6.00
0.00%
96.00%
14
อบต.นากอก
1
6.95
0.00
6.92
6.92
0.00%
99.56%
15
อบต.บางทรายน้อย
1
2.24
0.00
2.24
2.24
0.00%
100.00%
16
ทต.ภูวง
2
3.11
0.00
3.11
3.11
0.00%
100.00%
17
ทต.บ้านเป้า
1
3.34
0.00
3.34
3.34
0.00%
100.00%
18
อบต.นาละเม็ง
2
4.55
0.00
4.55
4.55
0.00%
100.00%
19
อบต.บ้านเหล่า
1
5.81
0.00
5.81
5.81
0.00%
100.00%
20
อบต.เหล่าหมี
1
9.36
0.00
9.36
9.36
0.00%
100.00%
21
ทต.หนองสูงเหนือ
2
3.15
0.49
2.65
3.15
15.68%
99.82%
22
อบต.หนองสูงใต้
2
9.71
4.80
4.86
9.66
49.42%
99.47%
23
ทต.ดงเย็น
4
18.16
10.27
6.29
16.55
56.54%
91.15%
24
อบต.ป่าไร่
5
2.50
2.00
0.50
2.50
79.84%
99.80%
25
อบต.โพธิ์ไทร
5
2.50
2.46
0.04
2.50
98.36%
99.96%
26
ทต.คำอาฮวน
4
1.99
1.96
0.00
1.96
98.49%
98.49%
27
ทต.โพนทราย
2
6.31
6.25
0.00
6.25
99.03%
99.03%
28
ทต.ชะโนด
1
1.22
1.21
0.00
1.21
99.26%
99.26%
29
อบต.น้ำเที่ยง
2
4.92
4.89
0.00
4.89
99.38%
99.38%
30
อบต.บ้านค้อ
1
9.66
9.62
0.00
9.62
99.63%
99.63%
31
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
4.82
4.80
0.00
4.80
99.64%
99.64%
32
ทต.ดงมอน
2
5.71
5.70
0.00
5.70
99.71%
99.71%
33
อบต.บ้านโคก
1
9.40
9.38
0.00
9.38
99.76%
99.76%
34
อบต.หนองบัว
1
4.36
4.35
0.00
4.35
99.77%
99.77%
35
อบต.กุดแข้
1
8.30
8.28
0.00
8.28
99.78%
99.78%
36
ทต.คำชะอี
1
4.11
4.10
0.00
4.10
99.82%
99.82%
37
ทต.ดงหลวง
1
6.27
6.26
0.00
6.26
99.83%
99.83%
38
อบต.พังแดง
6
6.54
6.53
0.03
6.56
99.84%
100.29%
39
อบต.คำชะอี
1
9.94
9.93
0.00
9.93
99.84%
99.84%
40
อบต.คำบก
4
2.98
2.98
0.00
2.98
99.87%
99.87%
41
อบต.หนองเอี่ยน
2
7.26
7.25
0.00
7.25
99.88%
99.88%
42
ทต.บ้านแก้ง
1
5.43
5.43
0.00
5.43
99.90%
99.90%
43
อบต.โชคชัย
1
5.60
5.60
0.00
5.60
99.91%
99.91%
44
ทต.หนองแคน
1
4.76
4.75
0.00
4.75
99.91%
99.91%
45
ทต.คำป่าหลาย
1
6.42
6.42
0.00
6.42
99.92%
99.92%
46
อบต.หนองแวง
1
9.36
9.35
0.00
9.35
99.95%
99.95%
47
ทต.นาโสก
4
2.00
2.00
0.00
2.00
100.00%
100.00%
48
อบต.บ้านซ่ง
3
3.64
3.64
0.00
3.64
100.00%
100.00%
49
ทต.มุก
1
4.92
4.92
0.00
4.92
100.00%
100.00%
50
อบต.โพนงาม
1
4.88
4.88
0.01
4.89
100.00%
100.16%
รวม
96
285.56
160.48
89.13
249.60
56.20%
87.41%
×