เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
หนองสูง
8
27.26
10.71
13.63
24.34
49.99%
89.29%
2
ดอนตาล
19
38.73
13.59
21.01
34.60
54.24%
89.33%
3
หว้านใหญ่
7
17.26
4.04
10.35
14.39
59.96%
83.37%
4
นิคมคำสร้อย
7
38.13
3.50
26.98
30.47
70.75%
79.92%
5
ดงหลวง
11
27.70
5.71
21.90
27.60
79.05%
99.65%
6
เมืองมุกดาหาร
23
76.88
7.72
61.80
69.52
80.38%
90.42%
7
คำชะอี
18
58.01
5.81
52.09
57.90
89.78%
99.80%
รวม
93
283.97
51.08
207.75
258.83
73.16%
91.15%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.บางทรายใหญ่
1
3.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.นาอุดม
1
6.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
ทต.ผึ่งแดด
1
3.63
0.00
2.07
2.07
0.00%
57.06%
4
อบต.นิคมคำสร้อย
1
3.22
0.00
1.95
1.95
0.00%
60.72%
5
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
2.12
0.00
1.72
1.72
0.00%
81.31%
6
อบต.ชะโนดน้อย
1
3.99
0.00
3.90
3.90
0.00%
97.74%
7
ทต.กกตูม
1
1.78
0.00
1.78
1.78
0.00%
100.00%
8
ทต.ภูวง
2
3.11
0.00
3.11
3.11
0.00%
100.00%
9
ทต.บ้านเป้า
1
3.34
0.00
3.34
3.34
0.00%
100.00%
10
อบต.นาละเม็ง
2
4.55
0.00
4.55
4.55
0.00%
100.00%
11
อบต.บ้านเหล่า
1
5.81
0.00
5.81
5.81
0.00%
100.00%
12
ทต.ดอนตาล
4
12.27
1.27
7.28
8.55
10.34%
69.65%
13
ทต.หนองสูงเหนือ
2
3.15
0.49
2.65
3.15
15.68%
99.82%
14
ทต.หว้านใหญ่
3
6.95
1.19
2.90
4.09
17.09%
58.84%
15
ทต.ดงเย็น
4
18.16
10.91
5.65
16.55
60.06%
91.15%
16
อบต.โนนยาง
1
7.94
5.08
0.00
5.08
63.96%
63.96%
17
อบต.กกแดง
2
6.65
5.11
1.54
6.65
76.79%
100.00%
18
อบต.หนองสูงใต้
2
9.71
8.05
1.61
9.66
82.94%
99.47%
19
อบต.ป่งขามดงหมู
2
6.85
5.71
1.14
6.85
83.39%
100.00%
20
ทต.นาสีนวน
1
6.25
6.00
0.00
6.00
96.00%
96.00%
21
อบต.โพธิ์ไทร
5
2.50
2.46
0.04
2.50
98.36%
99.96%
22
ทต.คำอาฮวน
4
1.99
1.96
0.00
1.96
98.49%
98.49%
23
ทต.โพนทราย
2
6.31
6.25
0.00
6.25
99.03%
99.03%
24
ทต.ชะโนด
1
1.22
1.21
0.00
1.21
99.26%
99.26%
25
อบต.น้ำเที่ยง
2
4.92
4.89
0.00
4.89
99.38%
99.38%
26
อบต.นากอก
1
6.95
6.92
0.00
6.92
99.53%
99.56%
27
อบต.บ้านค้อ
1
9.66
9.62
0.00
9.62
99.63%
99.63%
28
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
4.82
4.80
0.00
4.80
99.64%
99.64%
29
ทต.ดงมอน
2
5.71
5.70
0.00
5.70
99.71%
99.71%
30
อบต.บ้านโคก
1
9.40
9.38
0.00
9.38
99.76%
99.76%
31
อบต.หนองบัว
1
4.36
4.35
0.00
4.35
99.77%
99.77%
32
อบต.กุดแข้
1
8.30
8.28
0.00
8.28
99.78%
99.78%
33
อบต.ป่าไร่
5
2.50
2.50
0.00
2.50
99.80%
99.80%
34
ทต.คำชะอี
1
4.11
4.10
0.00
4.10
99.82%
99.82%
35
ทต.ดงหลวง
1
6.27
6.26
0.00
6.26
99.83%
99.83%
36
อบต.พังแดง
6
6.54
6.53
0.03
6.56
99.84%
100.29%
37
อบต.คำชะอี
1
9.94
9.93
0.00
9.93
99.84%
99.84%
38
อบต.คำบก
4
2.98
2.98
0.00
2.98
99.87%
99.87%
39
อบต.หนองเอี่ยน
2
7.26
7.25
0.00
7.25
99.88%
99.88%
40
ทต.บ้านแก้ง
1
5.43
5.43
0.00
5.43
99.90%
99.90%
41
อบต.โชคชัย
1
5.60
5.60
0.00
5.60
99.91%
99.91%
42
ทต.หนองแคน
1
4.76
4.75
0.00
4.75
99.91%
99.91%
43
ทต.คำป่าหลาย
1
6.42
6.42
0.00
6.42
99.92%
99.92%
44
อบต.หนองแวง
1
9.36
9.35
0.00
9.35
99.95%
99.95%
45
ทต.นาโสก
4
2.00
2.00
0.00
2.00
100.00%
100.00%
46
อบต.บางทรายน้อย
1
2.24
2.24
0.00
2.24
100.00%
100.00%
47
อบต.บ้านซ่ง
3
3.64
3.64
0.00
3.64
100.00%
100.00%
48
อบต.โพนงาม
1
4.88
4.88
0.00
4.88
100.00%
100.00%
49
ทต.มุก
1
4.92
4.92
0.00
4.92
100.00%
100.00%
50
อบต.เหล่าหมี
1
9.36
9.36
0.00
9.36
100.00%
100.00%
รวม
93
283.97
207.75
51.08
258.83
73.16%
91.15%
×