เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดอนตาล
19
37.74
13.36
21.01
34.37
55.68%
91.08%
2
หนองสูง
8
24.34
5.47
18.87
24.34
77.51%
100.00%
3
หว้านใหญ่
7
14.39
3.06
11.33
14.39
78.75%
100.00%
4
เมืองมุกดาหาร
23
74.88
2.98
68.80
71.78
91.87%
95.85%
5
ดงหลวง
11
27.57
1.89
25.80
27.69
93.55%
100.42%
6
นิคมคำสร้อย
7
35.13
0.00
35.13
35.13
100.00%
100.00%
7
คำชะอี
18
57.90
0.00
57.90
57.90
100.00%
100.00%
รวม
93
271.95
26.76
238.84
265.60
87.82%
97.66%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.บางทรายใหญ่
1
3.79
0.00
2.26
2.26
0.00%
59.67%
2
ทต.ดอนตาลผาสุก
1
2.12
0.00
1.53
1.53
0.00%
72.32%
3
ทต.กกตูม
1
1.78
0.00
1.78
1.78
0.00%
100.00%
4
ทต.บ้านเป้า
1
3.34
0.00
3.34
3.34
0.00%
100.00%
5
อบต.นาละเม็ง
2
4.55
0.00
4.55
4.55
0.00%
100.00%
6
ทต.ดอนตาล
4
11.33
1.27
7.28
8.55
11.21%
75.48%
7
ทต.ภูวง
2
3.11
1.06
2.05
3.11
34.03%
100.00%
8
ทต.หว้านใหญ่
3
4.09
2.17
1.92
4.09
53.07%
100.00%
9
อบต.ป่งขามดงหมู
2
6.85
5.71
1.14
6.85
83.39%
100.00%
10
ทต.ดงเย็น
4
18.13
15.84
0.72
16.55
87.35%
91.30%
11
อบต.หนองสูงใต้
2
9.66
9.58
0.08
9.66
99.19%
100.00%
12
ทต.ชะโนด
1
1.21
1.21
0.00
1.21
100.00%
100.00%
13
อบต.นิคมคำสร้อย
1
1.95
1.95
0.00
1.95
100.00%
100.00%
14
ทต.คำอาฮวน
4
1.96
1.96
0.00
1.96
100.00%
100.00%
15
ทต.นาโสก
4
2.00
2.00
0.00
2.00
100.00%
100.00%
16
ทต.ผึ่งแดด
1
2.07
2.07
0.00
2.07
100.00%
100.00%
17
อบต.บางทรายน้อย
1
2.24
2.24
0.00
2.24
100.00%
100.00%
18
อบต.โพธิ์ไทร
5
2.46
2.46
0.00
2.46
100.00%
100.00%
19
อบต.ป่าไร่
5
2.50
2.50
0.00
2.50
100.00%
100.00%
20
อบต.คำบก
4
2.98
2.98
0.00
2.98
100.00%
100.00%
21
ทต.หนองสูงเหนือ
2
3.15
3.15
0.00
3.15
100.00%
100.00%
22
อบต.บ้านซ่ง
3
3.64
3.64
0.00
3.64
100.00%
100.00%
23
อบต.ชะโนดน้อย
1
3.99
3.99
0.00
3.99
100.00%
100.00%
24
ทต.คำชะอี
1
4.10
4.10
0.00
4.10
100.00%
100.00%
25
อบต.หนองบัว
1
4.35
4.35
0.00
4.35
100.00%
100.00%
26
อบต.นาอุดม
1
4.66
4.66
0.00
4.66
100.00%
100.00%
27
ทต.หนองแคน
1
4.75
4.75
0.00
4.75
100.00%
100.00%
28
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
2
4.80
4.80
0.00
4.80
100.00%
100.00%
29
อบต.โพนงาม
1
4.88
4.88
0.00
4.88
100.00%
100.00%
30
อบต.น้ำเที่ยง
2
4.89
4.89
0.00
4.89
100.00%
100.00%
31
ทต.มุก
1
4.92
4.92
0.00
4.92
100.00%
100.00%
32
อบต.โนนยาง
1
5.08
5.08
0.00
5.08
100.00%
100.00%
33
ทต.บ้านแก้ง
1
5.43
5.43
0.00
5.43
100.00%
100.00%
34
อบต.โชคชัย
1
5.60
5.60
0.00
5.60
100.00%
100.00%
35
ทต.ดงมอน
2
5.70
5.70
0.00
5.70
100.00%
100.00%
36
อบต.บ้านเหล่า
1
5.81
5.81
0.00
5.81
100.00%
100.00%
37
ทต.นาสีนวน
1
6.00
6.00
0.00
6.00
100.00%
100.00%
38
ทต.โพนทราย
2
6.25
6.25
0.00
6.25
100.00%
100.00%
39
ทต.ดงหลวง
1
6.26
6.26
0.00
6.26
100.00%
100.00%
40
ทต.คำป่าหลาย
1
6.42
6.42
0.00
6.42
100.00%
100.00%
41
อบต.กกแดง
2
6.65
6.65
0.00
6.65
100.00%
100.00%
42
อบต.นากอก
1
6.92
6.92
0.00
6.92
100.00%
100.00%
43
อบต.หนองเอี่ยน
2
7.25
7.25
0.00
7.25
100.00%
100.00%
44
อบต.กุดแข้
1
8.28
8.28
0.00
8.28
100.00%
100.00%
45
อบต.หนองแวง
1
9.35
9.35
0.00
9.35
100.00%
100.00%
46
อบต.เหล่าหมี
1
9.36
9.36
0.00
9.36
100.00%
100.00%
47
อบต.บ้านโคก
1
9.38
9.38
0.00
9.38
100.00%
100.00%
48
อบต.บ้านค้อ
1
9.62
9.62
0.00
9.62
100.00%
100.00%
49
อบต.คำชะอี
1
9.93
9.93
0.00
9.93
100.00%
100.00%
50
อบต.พังแดง
6
6.45
6.45
0.12
6.56
100.00%
101.83%
รวม
93
271.95
238.84
26.76
265.60
87.82%
97.66%
×