เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดงหลวง
24
31.55
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
คำชะอี
25
65.47
0.02
0.00
0.02
0.00%
0.02%
3
ดอนตาล
21
48.84
0.50
0.00
0.50
0.00%
1.02%
4
นิคมคำสร้อย
12
41.01
1.41
0.00
1.41
0.00%
3.43%
5
หนองสูง
14
31.19
5.43
0.00
5.43
0.00%
17.40%
6
เมืองมุกดาหาร
30
58.43
2.51
0.04
2.55
0.06%
4.35%
7
หว้านใหญ่
6
13.97
0.98
0.50
1.48
3.57%
10.56%
รวม
132
290.44
10.84
0.54
11.38
0.18%
3.92%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.นาสีนวน
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.นาโสก
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อบต.นากอก
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
อบต.นาอุดม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
อบต.หนองบัว
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
ทต.ผึ่งแดด
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
ทต.กกตูม
1
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
อบต.บ้านบาก
4
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
ทต.ดอนตาล
2
1.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
อบต.คำบก
3
2.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
อบต.บางทรายน้อย
1
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
ทต.ดงเย็น
3
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
ทต.บ้านเป้า
3
5.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
อบต.ชะโนดน้อย
2
5.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16
อบต.เหล่าหมี
2
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
17
ทต.ร่มเกล้า
1
5.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
18
ทต.คำชะอี
2
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
19
ทต.ภูวง
3
5.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20
อบต.หนองแวง
2
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21
อบต.นาละเม็ง
2
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22
ทต.บางทรายใหญ่
4
6.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23
อบต.คำชะอี
4
6.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24
อบต.โชคชัย
2
6.23
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
25
ทต.ดงหลวง
3
6.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26
อบต.โพนงาม
2
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27
ทต.ดงมอน
2
6.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
อบต.บ้านค้อ
2
6.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
อบต.บ้านซ่ง
2
6.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30
ทต.บ้านแก้ง
3
6.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31
อบต.หนองเอี่ยน
1
7.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32
อบต.น้ำเที่ยง
3
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
33
ทต.หนองสูงเหนือ
2
8.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
34
อบต.พังแดง
8
8.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35
ทต.หว้านใหญ่
2
8.61
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
3
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
37
ทต.หนองแคน
9
11.71
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
38
อบต.ป่าไร่
3
11.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39
ทต.ดอนตาลผาสุก
3
11.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40
ทต.นิคมคำสร้อย
2
15.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
ทต.มุก
4
17.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
42
ทต.คำอาฮวน
2
6.48
0.00
0.02
0.02
0.00%
0.28%
43
อบต.กุดแข้
2
5.84
0.00
0.02
0.02
0.00%
0.30%
44
อบต.บ้านเหล่า
3
5.54
0.00
0.02
0.02
0.00%
0.33%
45
อบต.โพธิ์ไทร
2
3.75
0.00
0.50
0.50
0.00%
13.34%
46
อบต.กกแดง
2
7.58
0.00
1.41
1.41
0.00%
18.59%
47
อบต.หนองสูงใต้
3
6.44
0.00
1.84
1.84
0.00%
28.48%
48
อบต.บ้านโคก
4
2.99
0.00
1.00
1.00
0.00%
33.34%
49
อบต.โนนยาง
3
5.45
0.00
3.59
3.59
0.00%
65.87%
50
ทต.โพนทราย
4
1.52
0.00
1.48
1.48
0.00%
97.12%
51
ทต.คำป่าหลาย
2
7.30
0.04
0.00
0.04
0.50%
0.51%
52
ทต.ชะโนด
3
2.20
0.50
0.98
1.48
22.76%
67.21%
รวม
132
290.44
0.54
10.84
11.38
0.18%
3.92%
×