เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดงหลวง
24
31.55
4.29
0.00
4.29
0.00%
13.59%
2
คำชะอี
25
65.47
0.02
0.02
0.04
0.02%
0.05%
3
นิคมคำสร้อย
12
41.01
10.22
0.02
10.24
0.04%
24.97%
4
หนองสูง
14
31.19
8.96
0.04
9.00
0.11%
28.84%
5
ดอนตาล
21
48.84
0.00
0.50
0.50
1.02%
1.02%
6
เมืองมุกดาหาร
30
58.43
5.67
1.59
7.26
2.71%
12.41%
7
หว้านใหญ่
6
13.97
1.81
0.59
2.40
4.23%
17.21%
รวม
132
290.44
30.97
2.75
33.72
0.95%
11.61%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.นาอุดม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อบต.หนองบัว
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
ทต.ผึ่งแดด
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
ทต.นาสีนวน
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
อบต.นากอก
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
ทต.กกตูม
1
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
อบต.บ้านบาก
4
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
ทต.ดอนตาล
2
1.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
อบต.คำบก
3
2.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
อบต.บางทรายน้อย
1
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
อบต.เหล่าหมี
2
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
ทต.คำชะอี
2
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
ทต.ภูวง
3
5.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
อบต.นาละเม็ง
2
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16
ทต.บางทรายใหญ่
4
6.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
17
อบต.คำชะอี
4
6.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
18
อบต.โพนงาม
2
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
19
อบต.บ้านค้อ
2
6.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20
ทต.บ้านแก้ง
3
6.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21
อบต.หนองเอี่ยน
1
7.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22
อบต.น้ำเที่ยง
3
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23
ทต.หนองสูงเหนือ
2
8.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
3
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
25
ทต.หนองแคน
9
11.71
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26
อบต.ป่าไร่
3
11.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27
ทต.ดอนตาลผาสุก
3
11.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
ทต.นิคมคำสร้อย
2
15.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
ทต.มุก
4
17.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30
อบต.บ้านซ่ง
2
6.78
0.02
0.00
0.02
0.00%
0.27%
31
อบต.โชคชัย
2
6.23
0.02
0.00
0.02
0.00%
0.30%
32
อบต.ชะโนดน้อย
2
5.19
0.02
0.00
0.02
0.00%
0.36%
33
อบต.พังแดง
8
8.35
0.30
0.00
0.30
0.00%
3.57%
34
ทต.หว้านใหญ่
2
8.61
0.93
0.00
0.93
0.00%
10.78%
35
อบต.บ้านโคก
4
2.99
1.01
0.00
1.01
0.00%
33.96%
36
ทต.ดงหลวง
3
6.24
3.97
0.00
3.97
0.00%
63.64%
37
อบต.โนนยาง
3
5.45
3.61
0.00
3.61
0.00%
66.21%
38
ทต.ร่มเกล้า
1
5.50
3.90
0.00
3.90
0.00%
70.81%
39
ทต.ดงมอน
2
6.42
4.62
0.00
4.62
0.00%
71.99%
40
อบต.กกแดง
2
7.58
6.31
0.00
6.31
0.00%
83.25%
41
ทต.นาโสก
1
0.02
0.02
0.00
0.02
0.00%
100.00%
42
ทต.คำอาฮวน
2
6.48
0.00
0.02
0.02
0.28%
0.28%
43
อบต.หนองสูงใต้
3
6.44
1.84
0.02
1.85
0.29%
28.77%
44
อบต.หนองแวง
2
6.12
0.00
0.02
0.02
0.30%
0.30%
45
อบต.กุดแข้
2
5.84
0.00
0.02
0.02
0.30%
0.30%
46
อบต.บ้านเหล่า
3
5.54
0.00
0.02
0.02
0.33%
0.33%
47
ทต.บ้านเป้า
3
5.06
3.51
0.02
3.53
0.36%
69.73%
48
ทต.ดงเย็น
3
3.77
0.00
0.02
0.02
0.49%
0.49%
49
ทต.คำป่าหลาย
2
7.30
0.00
0.04
0.04
0.51%
0.51%
50
อบต.โพธิ์ไทร
2
3.75
0.00
0.50
0.50
13.34%
13.34%
51
ทต.ชะโนด
3
2.20
0.89
0.59
1.48
26.91%
67.21%
52
ทต.โพนทราย
4
1.52
0.02
1.49
1.51
98.30%
99.53%
รวม
132
290.44
30.97
2.75
33.72
0.95%
11.61%
×