เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
คำชะอี
25
65.47
9.32
0.06
9.37
0.08%
14.31%
2
นิคมคำสร้อย
12
41.01
10.20
0.04
10.24
0.09%
24.97%
3
หนองสูง
14
31.19
8.96
0.06
9.01
0.17%
28.90%
4
ดงหลวง
24
31.55
6.25
0.07
6.32
0.23%
20.04%
5
ดอนตาล
21
48.84
5.91
1.00
6.91
2.04%
14.14%
6
เมืองมุกดาหาร
30
58.43
13.03
1.66
14.69
2.84%
25.14%
7
หว้านใหญ่
6
13.97
1.81
0.59
2.40
4.23%
17.21%
รวม
132
290.44
55.48
3.47
58.96
1.20%
20.30%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
อบต.นาอุดม
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.ผึ่งแดด
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
อบต.นากอก
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
ทต.ดอนตาล
2
1.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
อบต.คำบก
3
2.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
อบต.บางทรายน้อย
1
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
ทต.คำชะอี
2
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
ทต.ภูวง
3
5.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
อบต.นาละเม็ง
2
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
ทต.บางทรายใหญ่
4
6.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
อบต.โพนงาม
2
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
ทต.บ้านแก้ง
3
6.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
อบต.น้ำเที่ยง
3
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
3
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16
ทต.หนองแคน
9
11.71
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
17
อบต.ป่าไร่
3
11.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
18
ทต.นิคมคำสร้อย
2
15.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
19
ทต.มุก
4
17.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20
ทต.หนองสูงเหนือ
2
8.26
0.00
0.02
0.02
0.00%
0.22%
21
อบต.เหล่าหมี
2
5.33
0.00
0.02
0.02
0.00%
0.35%
22
อบต.บ้านค้อ
2
6.45
0.00
0.19
0.19
0.00%
2.89%
23
ทต.หว้านใหญ่
2
8.61
0.00
0.93
0.93
0.00%
10.78%
24
ทต.ดอนตาลผาสุก
3
11.76
0.00
2.25
2.25
0.00%
19.09%
25
อบต.พังแดง
8
8.35
0.00
2.28
2.28
0.00%
27.26%
26
ทต.ร่มเกล้า
1
5.50
0.00
3.90
3.90
0.00%
70.81%
27
อบต.หนองเอี่ยน
1
7.01
0.00
5.02
5.02
0.00%
71.63%
28
อบต.กกแดง
2
7.58
0.00
6.31
6.31
0.00%
83.25%
29
อบต.หนองบัว
1
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00%
100.00%
30
ทต.นาโสก
1
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00%
100.00%
31
อบต.บ้านซ่ง
2
6.78
0.02
0.00
0.02
0.27%
0.27%
32
ทต.คำอาฮวน
2
6.48
0.02
0.00
0.02
0.28%
0.28%
33
อบต.หนองสูงใต้
3
6.44
0.02
1.84
1.85
0.29%
28.77%
34
ทต.ดงมอน
2
6.42
0.02
4.60
4.62
0.29%
71.99%
35
ทต.ดงหลวง
3
6.24
0.02
3.95
3.97
0.29%
63.64%
36
อบต.โชคชัย
2
6.23
0.02
0.00
0.02
0.30%
0.30%
37
อบต.คำชะอี
4
6.21
0.02
0.00
0.02
0.30%
0.30%
38
อบต.หนองแวง
2
6.12
0.02
0.00
0.02
0.30%
0.30%
39
อบต.กุดแข้
2
5.84
0.02
0.00
0.02
0.30%
0.30%
40
อบต.บ้านเหล่า
3
5.54
0.02
4.11
4.13
0.33%
74.47%
41
อบต.โนนยาง
3
5.45
0.02
3.59
3.61
0.34%
66.21%
42
อบต.ชะโนดน้อย
2
5.19
0.02
0.00
0.02
0.36%
0.36%
43
ทต.บ้านเป้า
3
5.06
0.02
3.51
3.53
0.36%
69.73%
44
ทต.ดงเย็น
3
3.77
0.02
0.00
0.02
0.49%
0.49%
45
ทต.คำป่าหลาย
2
7.30
0.04
5.79
5.83
0.51%
79.85%
46
อบต.บ้านโคก
4
2.99
0.02
2.63
2.65
0.62%
88.55%
47
อบต.โพธิ์ไทร
2
3.75
0.50
2.65
3.15
13.34%
84.08%
48
ทต.ชะโนด
3
2.20
0.59
0.89
1.48
26.91%
67.21%
49
อบต.บ้านบาก
4
1.52
0.50
1.00
1.49
32.79%
98.37%
50
ทต.โพนทราย
4
1.52
1.51
0.00
1.51
99.53%
99.53%
51
ทต.นาสีนวน
1
0.02
0.02
0.00
0.02
100.00%
100.00%
52
ทต.กกตูม
1
0.04
0.04
0.00
0.04
100.00%
100.00%
รวม
132
290.44
3.47
55.48
58.96
1.20%
20.30%
×