เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดงหลวง
23
28.45
16.60
0.63
17.23
2.23%
60.56%
2
ดอนตาล
20
44.37
22.73
4.72
27.45
10.63%
61.86%
3
เมืองมุกดาหาร
29
54.33
38.75
7.31
46.06
13.46%
84.78%
4
คำชะอี
25
57.38
30.21
7.90
38.11
13.76%
66.42%
5
นิคมคำสร้อย
12
38.40
10.95
5.40
16.35
14.05%
42.56%
6
หนองสูง
14
23.73
8.90
4.11
13.01
17.34%
54.85%
7
หว้านใหญ่
5
4.49
2.99
1.48
4.46
32.85%
99.35%
รวม
128
251.15
131.12
31.55
162.68
12.56%
64.77%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.ดอนตาล
1
1.09
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.คำชะอี
2
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
ทต.นิคมคำสร้อย
2
15.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
ทต.ดอนตาลผาสุก
3
9.12
6.43
0.00
6.43
0.00%
70.53%
5
อบต.นาละเม็ง
2
5.51
4.41
0.00
4.41
0.00%
80.05%
6
อบต.บางทรายน้อย
1
2.08
2.06
0.00
2.06
0.00%
98.95%
7
ทต.หว้านใหญ่
1
0.94
0.93
0.00
0.93
0.00%
99.21%
8
ทต.มุก
3
17.69
17.56
0.00
17.56
0.00%
99.24%
9
อบต.หนองเอี่ยน
1
5.02
5.02
0.00
5.02
0.00%
100.00%
10
อบต.ป่าไร่
3
11.75
1.60
0.02
1.62
0.15%
13.74%
11
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
3
10.95
5.80
0.02
5.81
0.17%
53.09%
12
ทต.หนองสูงเหนือ
2
8.26
0.00
0.02
0.02
0.22%
0.22%
13
อบต.น้ำเที่ยง
3
7.61
5.69
0.02
5.71
0.24%
75.00%
14
ทต.บ้านแก้ง
3
6.80
6.77
0.02
6.79
0.27%
99.85%
15
อบต.โพนงาม
2
6.33
0.00
0.02
0.02
0.29%
0.29%
16
อบต.โชคชัย
2
6.23
0.00
0.02
0.02
0.30%
0.30%
17
ทต.บางทรายใหญ่
4
6.21
0.00
0.02
0.02
0.30%
0.30%
18
ทต.คำอาฮวน
2
6.15
6.13
0.02
6.15
0.30%
100.00%
19
อบต.หนองแวง
2
6.12
6.05
0.02
6.07
0.30%
99.10%
20
อบต.กุดแข้
2
5.84
4.17
0.02
4.19
0.30%
71.77%
21
อบต.เหล่าหมี
2
5.33
3.52
0.02
3.54
0.35%
66.35%
22
อบต.ชะโนดน้อย
2
5.19
5.16
0.02
5.18
0.36%
99.73%
23
อบต.บ้านค้อ
2
4.44
4.42
0.02
4.44
0.42%
100.00%
24
อบต.หนองสูงใต้
3
4.32
1.84
0.02
1.85
0.43%
42.89%
25
อบต.คำชะอี
4
4.27
4.25
0.02
4.27
0.43%
99.92%
26
อบต.บ้านเหล่า
3
4.13
4.11
0.02
4.13
0.45%
99.86%
27
ทต.ดงหลวง
3
4.01
3.95
0.02
3.97
0.46%
99.01%
28
ทต.ภูวง
3
4.00
3.98
0.02
4.00
0.46%
99.99%
29
ทต.ดงเย็น
3
3.77
3.47
0.02
3.48
0.49%
92.46%
30
ทต.คำป่าหลาย
2
5.83
5.79
0.04
5.83
0.64%
100.00%
31
อบต.พังแดง
7
7.78
7.16
0.20
7.36
2.55%
94.50%
32
ทต.หนองแคน
9
11.41
0.32
0.34
0.67
3.00%
5.84%
33
อบต.กกแดง
2
6.58
4.90
1.41
6.31
21.41%
95.87%
34
อบต.บ้านโคก
4
2.65
1.63
1.01
2.65
38.29%
99.84%
35
ทต.บ้านเป้า
3
3.53
2.03
1.50
3.53
42.61%
99.97%
36
อบต.คำบก
3
1.94
0.92
1.02
1.94
52.54%
99.99%
37
อบต.โนนยาง
3
3.61
1.06
2.55
3.61
70.72%
99.99%
38
อบต.โพธิ์ไทร
2
3.25
0.00
3.15
3.15
97.04%
97.04%
39
ทต.โพนทราย
4
1.52
0.00
1.51
1.51
99.53%
99.53%
40
อบต.บ้านบาก
4
1.52
0.00
1.51
1.51
99.60%
99.60%
41
อบต.บ้านซ่ง
2
6.78
0.00
6.77
6.77
99.89%
99.89%
42
อบต.นาอุดม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
43
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
44
ทต.นาสีนวน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
45
ทต.นาโสก
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
46
อบต.หนองบัว
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
47
อบต.นากอก
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
48
ทต.ผึ่งแดด
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
49
ทต.กกตูม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
50
ทต.ชะโนด
3
1.48
0.00
1.48
1.48
100.00%
100.00%
51
ทต.ร่มเกล้า
1
3.90
0.00
3.90
3.90
100.00%
100.00%
52
ทต.ดงมอน
2
4.62
0.00
4.62
4.62
100.00%
100.00%
รวม
128
251.15
131.12
31.55
162.68
12.56%
64.77%
×