เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดงหลวง
24
28.50
26.98
1.00
27.98
3.50%
98.18%
2
ดอนตาล
20
44.37
21.31
6.14
27.45
13.84%
61.86%
3
นิคมคำสร้อย
12
38.40
10.95
5.40
16.35
14.05%
42.56%
4
หนองสูง
14
23.73
15.89
4.11
20.00
17.34%
84.29%
5
เมืองมุกดาหาร
29
54.33
37.99
11.00
49.00
20.25%
90.19%
6
คำชะอี
25
57.38
22.78
15.34
38.11
26.72%
66.42%
7
หว้านใหญ่
5
4.49
2.06
2.40
4.46
53.50%
99.35%
รวม
129
251.20
137.96
45.40
183.35
18.07%
72.99%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.ดอนตาล
1
1.09
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทต.คำชะอี
2
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
ทต.นิคมคำสร้อย
2
15.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
ทต.ดอนตาลผาสุก
3
9.12
6.43
0.00
6.43
0.00%
70.53%
5
อบต.บางทรายน้อย
1
2.08
2.06
0.00
2.06
0.00%
98.95%
6
อบต.หนองเอี่ยน
1
5.02
5.02
0.00
5.02
0.00%
100.00%
7
อบต.ป่าไร่
3
11.75
1.60
0.02
1.62
0.15%
13.74%
8
อบต.เหล่าสร้างถ่อ
3
10.95
5.80
0.02
5.81
0.17%
53.09%
9
ทต.หนองสูงเหนือ
2
8.26
6.99
0.02
7.00
0.22%
84.78%
10
ทต.บ้านแก้ง
3
6.80
6.77
0.02
6.79
0.27%
99.85%
11
อบต.โพนงาม
2
6.33
0.00
0.02
0.02
0.29%
0.29%
12
อบต.โชคชัย
2
6.23
0.00
0.02
0.02
0.30%
0.30%
13
ทต.บางทรายใหญ่
4
6.21
2.94
0.02
2.96
0.30%
47.63%
14
ทต.คำอาฮวน
2
6.15
6.13
0.02
6.15
0.30%
100.00%
15
อบต.หนองแวง
2
6.12
6.05
0.02
6.07
0.30%
99.10%
16
อบต.กุดแข้
2
5.84
4.17
0.02
4.19
0.30%
71.77%
17
อบต.เหล่าหมี
2
5.33
3.52
0.02
3.54
0.35%
66.35%
18
อบต.ชะโนดน้อย
2
5.19
5.16
0.02
5.18
0.36%
99.73%
19
อบต.บ้านค้อ
2
4.44
4.42
0.02
4.44
0.42%
100.00%
20
อบต.หนองสูงใต้
3
4.32
1.84
0.02
1.85
0.43%
42.89%
21
อบต.บ้านเหล่า
3
4.13
4.11
0.02
4.13
0.45%
99.86%
22
ทต.ดงหลวง
3
4.01
3.95
0.02
3.97
0.46%
99.01%
23
ทต.ภูวง
3
4.00
3.98
0.02
4.00
0.46%
99.99%
24
ทต.ดงเย็น
3
3.77
3.47
0.02
3.48
0.49%
92.46%
25
ทต.คำป่าหลาย
2
5.83
5.79
0.04
5.83
0.64%
100.00%
26
อบต.พังแดง
8
7.83
7.06
0.35
7.40
4.42%
94.53%
27
ทต.หนองแคน
9
11.41
10.81
0.56
11.37
4.89%
99.68%
28
ทต.มุก
3
17.69
15.50
2.06
17.56
11.64%
99.24%
29
อบต.กกแดง
2
6.58
4.90
1.41
6.31
21.41%
95.87%
30
อบต.นาละเม็ง
2
5.51
2.99
1.42
4.41
25.82%
80.05%
31
อบต.น้ำเที่ยง
3
7.61
3.43
2.28
5.71
29.99%
75.00%
32
ทต.บ้านเป้า
3
3.53
2.03
1.50
3.53
42.61%
99.97%
33
อบต.โนนยาง
3
3.61
1.06
2.55
3.61
70.72%
99.99%
34
อบต.โพธิ์ไทร
2
3.25
0.00
3.15
3.15
97.04%
97.04%
35
ทต.หว้านใหญ่
1
0.94
0.00
0.93
0.93
99.21%
99.21%
36
ทต.โพนทราย
4
1.52
0.00
1.51
1.51
99.53%
99.53%
37
อบต.บ้านบาก
4
1.52
0.00
1.51
1.51
99.60%
99.60%
38
อบต.บ้านโคก
4
2.65
0.00
2.65
2.65
99.84%
99.84%
39
อบต.บ้านซ่ง
2
6.78
0.00
6.77
6.77
99.89%
99.89%
40
อบต.คำชะอี
4
4.27
0.00
4.27
4.27
99.92%
99.92%
41
อบต.คำบก
3
1.94
0.00
1.94
1.94
99.99%
99.99%
42
อบต.หนองบัว
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
43
ทต.นาโสก
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
44
อบต.นากอก
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
45
อบต.นิคมคำสร้อย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
46
อบต.นาอุดม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
47
ทต.นาสีนวน
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
48
ทต.ผึ่งแดด
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
49
ทต.กกตูม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
50
ทต.ชะโนด
3
1.48
0.00
1.48
1.48
100.00%
100.00%
51
ทต.ร่มเกล้า
1
3.90
0.00
3.90
3.90
100.00%
100.00%
52
ทต.ดงมอน
2
4.62
0.00
4.62
4.62
100.00%
100.00%
รวม
129
251.20
137.96
45.40
183.35
18.07%
72.99%
×