งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
2
กระทรวงพลังงาน
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
3
กระทรวงพาณิชย์
12
2.84
0.02
1.21
1.23
42.46%
43.20%
4
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
57
41.13
0.01
19.10
19.11
46.44%
46.46%
5
สำนักนายกรัฐมนตรี
21
1.94
0.00
1.02
1.02
52.50%
52.50%
6
กระทรวงแรงงาน
51
7.30
0.21
3.85
4.05
52.68%
55.53%
7
กระทรวงคมนาคม
15
5.77
0.11
3.13
3.24
54.15%
56.04%
8
กระทรวงกลาโหม
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
9
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
10
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
4
0.85
0.00
0.50
0.50
59.18%
59.18%
11
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21
6.43
0.05
3.82
3.86
59.40%
60.12%
12
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
18
7.86
0.65
4.80
5.45
61.02%
69.33%
13
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
166
36.93
0.36
22.77
23.13
61.66%
62.64%
14
กระทรวงมหาดไทย
78
140.99
0.60
87.38
87.98
61.97%
62.40%
15
กระทรวงศึกษาธิการ
154
207.73
14.06
129.99
144.06
62.57%
69.34%
16
กระทรวงวัฒนธรรม
10
2.34
0.00
1.56
1.56
66.54%
66.54%
17
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
2.35
0.02
1.61
1.63
68.46%
69.11%
18
กระทรวงการคลัง
24
2.94
0.02
2.11
2.13
71.75%
72.47%
19
กระทรวงสาธารณสุข
31
29.58
0.00
23.28
23.28
78.69%
78.69%
20
กระทรวงยุติธรรม
32
20.98
0.40
16.66
17.06
79.42%
81.32%
21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33
183.98
0.00
177.11
177.11
96.26%
96.26%
22
หน่วยงานของศาล
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
รวม
771
706.94
17.19
501.99
519.18
71.00%
73.44%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
121.55
0.00
121.55
121.55
100.00%
100.00%
4
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
5
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
1.15
0.00
1.10
1.10
95.77%
95.77%
6
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
23
60.48
0.00
54.66
54.66
90.37%
90.37%
7
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
13
14.88
0.21
13.09
13.30
87.96%
89.37%
8
โรงพยาบาลมุกดาหาร
11
11.07
0.00
9.23
9.23
83.31%
83.31%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
28
99.69
0.00
82.31
82.31
82.56%
82.56%
10
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.17
0.00
0.14
0.14
82.24%
82.24%
11
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
0.56
0.00
0.45
0.45
81.74%
81.74%
12
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
11
5.68
0.00
4.62
4.62
81.48%
81.48%
13
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
14
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
17
18.36
0.00
14.00
14.00
76.23%
76.23%
15
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
15
3.66
0.00
2.69
2.69
73.54%
73.54%
16
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
17
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
2.32
0.02
1.59
1.60
68.50%
69.16%
18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
3.08
0.00
2.10
2.10
68.10%
68.10%
19
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.31
0.00
0.21
0.21
67.94%
67.94%
20
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
21
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
14
5.92
0.00
3.98
3.98
67.20%
67.20%
22
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
25
111.86
0.00
75.17
75.17
67.20%
67.20%
23
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
0.81
0.00
0.54
0.54
66.90%
66.90%
24
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
2.22
0.00
1.48
1.48
66.63%
66.63%
25
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
10
2.34
0.00
1.56
1.56
66.54%
66.54%
26
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
4.29
0.02
2.83
2.85
66.04%
66.54%
27
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
10
3.26
0.00
2.15
2.15
65.77%
65.77%
28
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.02
0.02
65.49%
65.49%
29
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
2.39
0.00
1.54
1.54
64.57%
64.57%
30
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
11
4.37
0.00
2.82
2.82
64.56%
64.56%
31
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
2.46
0.00
1.57
1.57
63.98%
63.98%
32
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
3.73
0.00
2.37
2.37
63.48%
63.48%
33
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
62.91%
62.91%
34
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.02
0.72
0.74
62.04%
63.75%
35
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
18
7.86
0.65
4.80
5.45
61.02%
69.33%
36
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
1.70
0.07
1.04
1.10
60.97%
65.03%
37
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.16
0.16
60.62%
60.62%
38
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
12
0.85
0.00
0.51
0.51
60.23%
60.23%
39
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
3.05
0.00
1.84
1.84
60.20%
60.20%
40
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
3.96
0.06
2.37
2.43
59.83%
61.35%
41
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
6
1.42
0.11
0.84
0.95
59.54%
67.28%
42
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.42
0.00
0.25
0.25
59.19%
59.19%
43
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
4
0.85
0.00
0.50
0.50
59.18%
59.18%
44
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
45
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
15
5.26
0.39
3.08
3.47
58.45%
65.86%
46
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
47
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
2.47
0.05
1.42
1.47
57.40%
59.27%
48
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.14
0.00
0.65
0.65
57.30%
57.30%
49
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.51
0.00
0.29
0.29
56.37%
56.37%
50
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
6
2.85
0.19
1.60
1.79
56.17%
62.81%
51
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
18
19.80
0.01
11.04
11.05
55.78%
55.80%
52
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
8
1.60
0.21
0.89
1.10
55.62%
68.86%
53
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
13
4.47
0.00
2.46
2.46
54.97%
54.97%
54
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
16
26.86
0.39
14.76
15.15
54.94%
56.40%
55
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
8
1.57
0.00
0.86
0.86
54.69%
54.69%
56
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
8
3.41
0.16
1.82
1.97
53.31%
57.94%
57
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
8
1.58
0.00
0.84
0.84
53.26%
53.26%
58
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.54
0.00
0.29
0.29
52.78%
52.78%
59
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8
4.10
0.00
2.13
2.13
51.88%
51.88%
60
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
16
12.33
0.35
6.29
6.64
50.99%
53.85%
61
กอ.รมน.
10
1.50
0.00
0.76
0.76
50.53%
50.53%
62
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
13
1.89
0.06
0.95
1.01
50.28%
53.30%
63
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
11
5.58
0.00
2.74
2.74
49.14%
49.14%
64
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
1.96
0.00
0.90
0.90
46.16%
46.16%
65
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
2.65
0.00
1.21
1.21
45.86%
45.86%
66
โครงการชลประทานมุกดาหาร
4
0.13
0.04
0.06
0.09
44.44%
71.20%
67
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
12
2.84
0.02
1.21
1.23
42.46%
43.20%
68
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.07
0.00
0.45
0.45
41.54%
41.54%
69
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
70
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
3.01
0.21
1.08
1.29
35.90%
42.78%
71
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
10
32.69
0.00
11.70
11.70
35.79%
35.79%
72
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
73
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
74
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
6
14.58
0.00
4.38
4.38
30.05%
30.05%
75
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
24
16.39
0.00
4.53
4.53
27.65%
27.65%
76
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.03
13.26
3.31
16.57
17.40%
87.09%
รวม
771
706.94
17.19
501.99
519.18
71.00%
73.44%
×