งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กอ.รมน.
10
1.50
0.00
0.76
0.76
50.53%
50.53%
2
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.42
0.00
0.25
0.25
59.19%
59.19%
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
62.91%
62.91%
รวม
21
1.94
0.00
1.02
1.02
52.50%
52.50%
×