งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.51
0.00
0.25
0.25
48.56%
48.56%
2
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.31
0.00
0.17
0.17
54.56%
54.56%
3
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
4
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
0.56
0.00
0.45
0.45
81.63%
81.63%
รวม
23
2.93
0.02
2.02
2.04
68.98%
69.69%
×