งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
8
1.57
0.00
0.75
0.75
48.03%
48.03%
2
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
2.39
0.00
1.33
1.33
55.61%
55.61%
3
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
2.45
0.05
1.40
1.45
57.28%
59.17%
รวม
21
6.40
0.05
3.48
3.53
54.39%
55.11%
×