งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.07
0.00
0.45
0.45
41.54%
41.54%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
4
0.13
0.04
0.06
0.09
44.44%
71.20%
3
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
8
3.41
0.16
1.82
1.97
53.31%
57.94%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
13
4.47
0.00
2.46
2.46
54.97%
54.97%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.14
0.00
0.65
0.65
57.30%
57.30%
6
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
3.96
0.06
2.37
2.43
59.83%
61.35%
7
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
1.70
0.07
1.04
1.10
60.97%
65.03%
8
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.02
0.72
0.74
62.04%
63.75%
9
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
11
4.37
0.00
2.82
2.82
64.56%
64.56%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
4.29
0.02
2.83
2.85
66.04%
66.54%
11
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
2.22
0.00
1.48
1.48
66.63%
66.63%
12
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
14
5.92
0.00
3.98
3.98
67.20%
67.20%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
3.08
0.00
2.10
2.10
68.10%
68.10%
รวม
166
36.93
0.36
22.77
23.13
61.66%
62.64%
×