งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.07
0.00
0.43
0.43
40.38%
40.38%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
4
0.13
0.00
0.06
0.06
44.44%
44.44%
3
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
13
4.48
0.00
2.05
2.05
45.62%
45.62%
4
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
1.70
0.07
0.87
0.93
51.03%
55.10%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.12
0.00
0.61
0.61
54.51%
54.51%
6
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
3.96
0.06
2.24
2.30
56.62%
58.14%
7
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
7
2.91
0.04
1.77
1.81
60.89%
62.39%
8
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.00
0.72
0.72
62.01%
62.01%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
4.29
0.04
2.66
2.70
62.10%
62.99%
10
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
11
4.36
0.00
2.71
2.71
62.19%
62.19%
11
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
2.22
0.00
1.46
1.46
65.80%
65.80%
12
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
14
5.92
0.00
3.92
3.92
66.13%
66.13%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
3.08
0.00
2.06
2.06
66.86%
66.86%
รวม
165
36.41
0.21
21.56
21.77
59.22%
59.79%
×