งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8
4.10
0.00
2.10
2.10
51.10%
51.10%
2
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
6
1.42
0.11
0.84
0.95
59.39%
67.12%
3
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.26
0.00
0.16
0.16
60.41%
60.41%
รวม
15
5.77
0.11
3.09
3.20
53.55%
55.45%
×