งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.02
0.02
51.52%
51.52%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
2.32
0.02
1.58
1.59
68.09%
68.75%
รวม
10
2.35
0.02
1.60
1.61
67.86%
68.51%
×