งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
6
14.58
0.00
4.35
4.35
29.80%
29.80%
2
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.54
0.00
0.23
0.23
42.93%
42.93%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
11
5.56
0.00
2.47
2.47
44.43%
44.43%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
8
1.57
0.00
0.84
0.84
53.22%
53.22%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
8
1.59
0.20
0.89
1.08
55.56%
67.97%
6
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
15
5.26
0.39
3.05
3.44
57.99%
65.40%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
25
110.30
0.00
74.29
74.29
67.34%
67.34%
รวม
78
139.42
0.59
86.11
86.70
61.76%
62.18%
×