งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
6
2.85
0.25
1.51
1.76
53.12%
61.97%
2
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
3.05
0.00
1.80
1.80
59.14%
59.14%
3
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
13
14.59
0.00
12.98
12.98
88.99%
88.99%
รวม
32
20.68
0.25
16.43
16.68
79.44%
80.66%
×