งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
6
2.85
0.19
1.60
1.79
56.17%
62.81%
2
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
3.05
0.00
1.84
1.84
60.20%
60.20%
3
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
13
14.88
0.21
13.09
13.30
87.96%
89.37%
รวม
32
20.98
0.40
16.66
17.06
79.42%
81.32%
×