งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
3.01
0.25
0.99
1.24
32.91%
41.15%
2
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
2.45
0.00
1.20
1.20
49.03%
49.03%
3
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
12
0.85
0.00
0.44
0.44
51.87%
51.87%
4
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
0.81
0.00
0.50
0.50
62.02%
62.02%
5
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.17
0.00
0.11
0.11
64.21%
64.21%
รวม
51
7.28
0.25
3.24
3.49
44.47%
47.88%
×