งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
16
18.21
0.00
13.84
13.84
75.97%
75.97%
3
โรงพยาบาลมุกดาหาร
10
10.90
0.00
9.04
9.04
82.99%
82.99%
รวม
29
29.26
0.00
22.94
22.94
78.39%
78.39%
×