งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
23
16.38
0.00
3.69
3.69
22.52%
22.52%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
18
19.28
0.00
10.36
10.36
53.76%
53.76%
3
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
3.73
0.00
2.23
2.23
59.81%
59.81%
4
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
1.16
0.04
1.07
1.11
91.88%
95.32%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
รวม
56
40.61
0.04
17.41
17.45
42.87%
42.97%
×