งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
24
16.39
0.00
4.53
4.53
27.65%
27.65%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
18
19.80
0.01
11.04
11.05
55.78%
55.80%
3
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
3.73
0.00
2.37
2.37
63.48%
63.48%
4
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
1.15
0.00
1.10
1.10
95.77%
95.77%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
รวม
57
41.13
0.01
19.10
19.11
46.44%
46.46%
×