งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
1.96
0.00
0.78
0.78
39.93%
39.93%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
23
60.48
0.00
54.66
54.66
90.37%
90.37%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
121.55
0.00
121.55
121.55
100.00%
100.00%
รวม
33
183.98
0.00
176.99
176.99
96.19%
96.19%
×