งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.03
13.26
3.31
16.57
17.40%
87.09%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
10
32.69
0.00
11.70
11.70
35.79%
35.79%
3
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
2.65
0.00
1.21
1.21
45.86%
45.86%
4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
13
1.89
0.06
0.95
1.01
50.28%
53.30%
5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
16
12.33
0.35
6.29
6.64
50.99%
53.85%
6
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
16
26.86
0.39
14.76
15.15
54.94%
56.40%
7
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
10
3.26
0.00
2.15
2.15
65.77%
65.77%
8
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
15
3.66
0.00
2.69
2.69
73.54%
73.54%
9
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
11
5.68
0.00
4.62
4.62
81.48%
81.48%
10
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
28
99.69
0.00
82.31
82.31
82.56%
82.56%
รวม
154
207.73
14.06
129.99
144.06
62.57%
69.34%
×