งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
10
19.02
13.26
3.31
16.57
17.41%
87.11%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
9
32.56
0.00
10.12
10.12
31.06%
31.06%
3
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
12
1.86
0.02
0.63
0.65
33.82%
34.75%
4
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
2.64
0.00
1.19
1.19
45.06%
45.06%
5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
15
12.30
0.03
5.90
5.93
48.01%
48.24%
6
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
14
26.69
0.43
13.62
14.06
51.03%
52.65%
7
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
10
3.26
0.02
1.75
1.78
53.67%
54.41%
8
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
14
3.63
0.00
2.41
2.41
66.28%
66.28%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
28
99.68
0.01
74.93
74.94
75.17%
75.18%
10
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
11
5.68
0.00
4.61
4.61
81.28%
81.28%
รวม
147
207.32
13.77
118.47
132.25
57.14%
63.78%
×