งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
2
กระทรวงคมนาคม
17
11.30
0.02
7.63
7.65
67.55%
67.72%
3
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22
12.22
0.00
8.39
8.39
68.66%
68.66%
4
กระทรวงพาณิชย์
12
4.34
0.13
2.98
3.12
68.77%
71.86%
5
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
6
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
18
15.21
0.55
10.71
11.26
70.39%
73.98%
7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11
4.73
0.02
3.39
3.40
71.64%
71.96%
8
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
78
65.55
0.13
48.60
48.73
74.13%
74.32%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
187
64.69
0.19
48.55
48.74
75.05%
75.35%
10
กระทรวงกลาโหม
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
11
กระทรวงสาธารณสุข
34
73.84
0.01
56.19
56.19
76.09%
76.10%
12
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
1.83
0.00
1.42
1.42
77.55%
77.55%
13
สำนักนายกรัฐมนตรี
24
3.20
0.00
2.50
2.50
78.18%
78.18%
14
กระทรวงวัฒนธรรม
12
4.10
0.00
3.22
3.22
78.65%
78.65%
15
กระทรวงศึกษาธิการ
206
359.89
8.65
285.30
293.95
79.27%
81.67%
16
กระทรวงการคลัง
27
4.83
0.01
3.84
3.85
79.48%
79.67%
17
กระทรวงยุติธรรม
34
40.89
0.50
32.55
33.05
79.59%
80.81%
18
กระทรวงแรงงาน
62
11.94
0.21
9.57
9.78
80.13%
81.92%
19
กระทรวงมหาดไทย
88
226.88
0.67
183.81
184.48
81.01%
81.31%
20
กระทรวงพลังงาน
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37
326.86
0.00
323.20
323.20
98.87%
98.87%
22
หน่วยงานของศาล
6
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
รวม
915
1,239.86
11.38
1,037.24
1,048.63
83.65%
84.57%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
221.31
0.00
221.31
221.31
100.00%
100.00%
5
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
6
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
7
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
101.96
0.00
99.39
99.39
97.48%
97.48%
8
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
0.51
0.00
0.47
0.47
92.77%
92.77%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
37
187.79
0.05
171.76
171.81
91.46%
91.49%
10
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.19
0.00
1.09
1.09
91.26%
91.26%
11
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.46
0.00
0.41
0.41
90.65%
90.65%
12
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
6
1.93
0.00
1.75
1.75
90.44%
90.44%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
14
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.84
0.05
2.50
2.55
88.18%
89.80%
15
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
16
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
14
28.57
0.44
24.93
25.36
87.24%
88.77%
17
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
30
181.22
0.00
156.77
156.77
86.50%
86.50%
18
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
8
5.96
0.05
5.14
5.19
86.14%
86.98%
19
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
14
11.04
0.02
9.47
9.49
85.78%
85.94%
20
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
22
6.44
0.00
5.42
5.42
84.19%
84.19%
21
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.65
0.21
3.85
4.07
82.86%
87.47%
22
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
3.91
0.00
3.23
3.23
82.54%
82.54%
23
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
24
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
2.75
0.00
2.21
2.21
80.55%
80.55%
25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
5.41
0.00
4.34
4.34
80.23%
80.23%
26
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
12
5.61
0.00
4.49
4.49
80.11%
80.11%
27
กอ.รมน.
13
2.47
0.00
1.97
1.97
79.56%
79.56%
28
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
19
41.90
0.00
33.24
33.24
79.32%
79.32%
29
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
8
0.92
0.00
0.73
0.73
78.76%
78.76%
30
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
12
4.10
0.00
3.22
3.22
78.65%
78.65%
31
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
11
8.58
0.10
6.75
6.85
78.61%
79.78%
32
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
33
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
12
6.64
0.03
5.21
5.24
78.49%
78.93%
34
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
1.83
0.00
1.42
1.42
77.55%
77.55%
35
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
36
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
2.56
0.03
1.98
2.01
77.13%
78.33%
37
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
0.92
0.00
0.70
0.70
76.76%
76.76%
38
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
16
8.73
0.26
6.70
6.96
76.69%
79.67%
39
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.48
0.00
1.13
1.13
76.31%
76.31%
40
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
35
23.00
0.00
17.51
17.51
76.14%
76.14%
41
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
42
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
17
9.34
0.00
6.93
6.93
74.24%
74.24%
43
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.34
1.34
73.97%
73.97%
44
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.78
0.00
0.58
0.58
73.94%
73.94%
45
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
23
32.87
0.08
24.18
24.26
73.55%
73.80%
46
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
23
20.68
0.00
15.20
15.20
73.51%
73.51%
47
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
16
4.09
0.00
3.00
3.00
73.23%
73.23%
48
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
19
45.34
0.11
33.07
33.17
72.93%
73.16%
49
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.70
0.00
0.51
0.51
72.66%
72.66%
50
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
51
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
31.70
0.01
22.79
22.80
71.88%
71.90%
52
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
10
4.65
0.02
3.32
3.34
71.53%
71.86%
53
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
6.97
0.09
4.94
5.03
70.94%
72.17%
54
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15
7.75
0.00
5.48
5.48
70.65%
70.65%
55
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
18
15.21
0.55
10.71
11.26
70.39%
73.98%
56
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
13
1.86
0.00
1.31
1.31
70.31%
70.31%
57
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.37
0.00
3.07
3.07
70.27%
70.27%
58
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
59
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
3.59
0.00
2.49
2.49
69.51%
69.51%
60
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
12
4.34
0.13
2.98
3.12
68.77%
71.86%
61
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.60
0.00
1.09
1.09
68.35%
68.35%
62
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
5.08
0.06
3.45
3.51
67.89%
69.07%
63
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9
7.74
0.02
5.23
5.25
67.60%
67.86%
64
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
65
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
66
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
8.87
0.00
5.60
5.60
63.12%
63.12%
67
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
5.10
0.00
3.11
3.11
60.89%
60.89%
68
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
9
2.96
0.03
1.79
1.82
60.61%
61.60%
69
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
25
4.24
0.51
2.47
2.99
58.27%
70.33%
70
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14
49.44
0.00
28.17
28.17
56.97%
56.97%
71
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
7.01
0.00
3.94
3.94
56.18%
56.18%
72
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
23.61
7.96
12.61
20.57
53.39%
87.12%
73
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
5.71
0.00
2.63
2.63
46.18%
46.18%
74
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
3.63
0.00
1.68
1.68
46.14%
46.14%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
6
21.90
0.25
9.12
9.37
41.64%
42.79%
76
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
1.63
0.00
0.65
0.65
40.13%
40.13%
รวม
915
1,239.86
11.38
1,037.24
1,048.63
83.65%
84.57%
×