งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.70
0.00
0.50
0.50
71.17%
71.17%
2
กอ.รมน.
13
2.47
0.00
1.83
1.83
73.82%
73.82%
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
24
3.20
0.00
2.35
2.35
73.42%
73.42%
×