งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.78
0.00
0.54
0.54
68.81%
68.81%
2
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
3
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
8
0.92
0.00
0.73
0.73
78.76%
78.76%
4
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.45
0.00
0.39
0.39
85.80%
85.80%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.16
0.00
1.06
1.06
91.07%
91.07%
รวม
27
4.80
0.01
3.75
3.76
78.07%
78.26%
×