งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
8.87
0.00
5.60
5.60
63.12%
63.12%
2
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15
7.75
0.00
5.48
5.48
70.65%
70.65%
3
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
6.97
0.09
4.94
5.03
70.94%
72.17%
4
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
5
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
16
4.09
0.00
3.00
3.00
73.23%
73.23%
6
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.34
1.34
73.97%
73.97%
7
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
17
9.34
0.00
6.93
6.93
74.24%
74.24%
8
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
12
6.64
0.03
5.21
5.24
78.49%
78.93%
9
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
5.41
0.00
4.34
4.34
80.23%
80.23%
11
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.84
0.05
2.50
2.55
88.18%
89.80%
12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
13
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
0.51
0.00
0.47
0.47
92.77%
92.77%
รวม
187
64.69
0.19
48.55
48.74
75.05%
75.35%
×