งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
8.84
0.00
5.60
5.60
63.36%
63.36%
2
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15
7.75
0.00
5.39
5.39
69.45%
69.45%
3
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
6.94
0.09
4.82
4.91
69.48%
70.72%
4
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.38
1.38
70.94%
70.94%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.31
1.31
72.54%
72.54%
6
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
16
4.09
0.00
3.00
3.00
73.23%
73.23%
7
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
17
9.33
0.00
6.92
6.92
74.19%
74.19%
8
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
12
6.64
0.03
5.20
5.23
78.30%
78.74%
9
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.71%
78.71%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
5.41
0.01
4.26
4.27
78.71%
78.81%
11
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.84
0.05
2.48
2.53
87.55%
89.17%
12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.00
5.74
5.74
87.64%
87.64%
13
โครงการชลประทานมุกดาหาร
5
0.51
0.00
0.44
0.44
87.74%
87.74%
รวม
187
64.61
0.17
48.09
48.25
74.42%
74.68%
×