งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9
7.72
0.00
5.22
5.22
67.53%
67.53%
2
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.86
0.00
0.64
0.64
74.46%
74.46%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
6
1.93
0.00
1.74
1.74
90.19%
90.19%
รวม
16
10.52
0.00
7.60
7.60
72.26%
72.26%
×