งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
6
21.90
0.25
9.12
9.37
41.64%
42.79%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
9
2.96
0.03
1.79
1.82
60.61%
61.60%
3
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
16
8.73
0.26
6.70
6.96
76.69%
79.67%
4
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
0.92
0.00
0.70
0.70
76.76%
76.76%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
2.56
0.03
1.98
2.01
77.13%
78.33%
6
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
11
8.58
0.10
6.75
6.85
78.61%
79.78%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
30
181.22
0.00
156.77
156.77
86.50%
86.50%
รวม
88
226.88
0.67
183.81
184.48
81.01%
81.31%
×