งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
6
21.90
0.00
9.05
9.05
41.31%
41.31%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
9
2.96
0.00
1.79
1.79
60.61%
60.61%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
11
8.58
0.61
6.22
6.82
72.43%
79.48%
4
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
2.55
0.00
1.96
1.96
76.68%
76.68%
5
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
16
8.53
0.26
6.69
6.95
78.43%
81.48%
6
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
0.85
0.00
0.69
0.69
81.30%
81.30%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
30
180.90
0.07
155.95
156.02
86.20%
86.24%
รวม
88
226.28
0.93
182.35
183.28
80.58%
80.99%
×