งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
7.01
0.00
3.94
3.94
56.18%
56.18%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
5.08
0.06
3.45
3.51
67.89%
69.07%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
14
28.57
0.44
24.93
25.36
87.24%
88.77%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
รวม
34
40.89
0.50
32.55
33.05
79.59%
80.81%
×