งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
11
7.01
0.00
3.91
3.91
55.80%
55.80%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
5.08
0.00
3.36
3.36
66.13%
66.13%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
14
28.28
0.44
24.93
25.36
88.14%
89.69%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
รวม
34
40.60
0.44
32.43
32.87
79.87%
80.95%
×