งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.60
0.00
1.04
1.04
65.05%
65.05%
2
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
14
1.47
0.00
1.09
1.09
73.63%
73.63%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
3.91
0.00
2.98
2.98
76.32%
76.32%
4
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.64
0.29
3.73
4.02
80.52%
86.68%
5
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
รวม
61
11.92
0.29
9.11
9.39
76.40%
78.80%
×