งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.60
0.00
1.09
1.09
68.35%
68.35%
2
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.48
0.00
1.13
1.13
76.31%
76.31%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
3.91
0.00
3.23
3.23
82.54%
82.54%
4
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.65
0.21
3.85
4.07
82.86%
87.47%
5
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
รวม
62
11.94
0.21
9.57
9.78
80.13%
81.92%
×