งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
31.70
0.01
22.79
22.80
71.88%
71.90%
3
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
19
41.90
0.00
33.24
33.24
79.32%
79.32%
รวม
34
73.84
0.01
56.19
56.19
76.09%
76.10%
×