งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
3.63
0.00
1.68
1.68
46.14%
46.14%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
23
32.87
0.08
24.18
24.26
73.55%
73.80%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
35
23.00
0.00
17.51
17.51
76.14%
76.14%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
8
5.96
0.05
5.14
5.19
86.14%
86.98%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
รวม
78
65.55
0.13
48.60
48.73
74.13%
74.32%
×