งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
3.63
0.00
1.68
1.68
46.14%
46.14%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
23
32.60
0.12
23.12
23.24
70.91%
71.28%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
31
22.16
0.00
16.69
16.69
75.29%
75.29%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
8
5.96
0.00
5.14
5.14
86.14%
86.14%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
รวม
74
64.45
0.12
46.71
46.83
72.47%
72.66%
×