งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
3.59
0.00
2.49
2.49
69.51%
69.51%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
101.96
0.00
99.39
99.39
97.48%
97.48%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
221.31
0.00
221.31
221.31
100.00%
100.00%
รวม
37
326.86
0.00
323.20
323.20
98.87%
98.87%
×