งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
5.70
0.00
2.62
2.62
45.98%
45.98%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14
49.44
0.25
26.10
26.36
52.80%
53.31%
3
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
23.61
7.98
12.50
20.48
52.95%
86.76%
4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
25
4.24
0.03
2.29
2.32
53.96%
54.68%
5
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
19
45.34
0.11
33.08
33.19
72.96%
73.20%
6
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
23
20.68
0.00
15.11
15.11
73.08%
73.08%
7
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
22
6.44
0.00
5.42
5.42
84.19%
84.19%
8
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
12
5.11
0.00
4.45
4.45
87.12%
87.12%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
36
187.64
0.12
171.26
171.38
91.26%
91.33%
10
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
14
10.10
0.00
9.47
9.47
93.74%
93.74%
รวม
205
358.30
8.49
282.31
290.80
78.79%
81.16%
×