งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงพาณิชย์
14
3.24
0.20
1.93
2.13
59.42%
65.66%
2
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
2.55
0.00
1.74
1.74
68.30%
68.30%
4
กระทรวงพลังงาน
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
62
41.75
0.00
29.84
29.84
71.47%
71.47%
6
กระทรวงมหาดไทย
89
322.22
1.52
230.79
232.31
71.62%
72.09%
7
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
18
8.81
0.04
6.32
6.37
71.79%
72.28%
8
กระทรวงคมนาคม
20
11.57
0.11
8.70
8.80
75.18%
76.08%
9
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
10
กระทรวงแรงงาน
59
11.89
0.08
9.18
9.27
77.22%
77.92%
11
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26
13.24
0.00
10.35
10.35
78.14%
78.14%
12
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
204
79.69
0.14
62.53
62.67
78.46%
78.64%
13
กระทรวงวัฒนธรรม
14
4.88
0.02
3.84
3.86
78.62%
78.97%
14
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15
4.50
0.00
3.58
3.58
79.55%
79.55%
15
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
3.74
0.00
2.98
2.98
79.75%
79.75%
16
กระทรวงการคลัง
28
6.77
0.00
5.42
5.42
80.00%
80.05%
17
กระทรวงสาธารณสุข
35
71.30
0.00
59.65
59.65
83.66%
83.66%
18
กระทรวงศึกษาธิการ
181
321.80
0.06
271.59
271.64
84.39%
84.41%
19
กระทรวงยุติธรรม
36
46.00
0.04
43.43
43.48
94.41%
94.51%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
43
440.79
0.00
429.85
429.85
97.51%
97.51%
21
หน่วยงานของศาล
5
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
รวม
909
1,399.43
2.53
1,185.06
1,187.60
84.68%
84.86%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
3
0.12
0.00
0.12
0.12
100.00%
100.00%
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
5
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
6
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
7
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
6
0.53
0.00
0.50
0.50
94.33%
94.33%
8
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
150.56
0.00
140.98
140.98
93.64%
93.64%
9
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
14
12.76
0.00
11.87
11.87
93.02%
93.02%
10
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
1.46
0.00
1.35
1.35
92.87%
92.87%
11
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
32
186.04
0.00
172.14
172.14
92.52%
92.52%
12
โครงการชลประทานมุกดาหาร
8
1.19
0.00
1.06
1.06
88.70%
88.70%
13
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.25
0.00
0.22
0.22
88.35%
88.35%
14
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
23
6.37
0.00
5.58
5.58
87.63%
87.63%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.99
0.00
5.19
5.19
86.70%
86.70%
16
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
32.47
0.00
28.10
28.10
86.52%
86.52%
17
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
28
11.38
0.00
9.79
9.79
86.02%
86.02%
18
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
13
10.09
0.00
8.61
8.61
85.33%
85.33%
19
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
4.29
0.00
3.64
3.64
84.90%
84.90%
20
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
13
8.47
0.00
7.19
7.19
84.88%
84.88%
21
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
5
2.86
0.00
2.42
2.42
84.63%
84.63%
22
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
0.73
0.01
0.61
0.62
83.74%
85.38%
23
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
2.13
0.00
1.77
1.77
83.36%
83.36%
24
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
29
12.92
0.00
10.74
10.74
83.14%
83.14%
25
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
7
5.19
0.00
4.31
4.31
83.04%
83.04%
26
กอ.รมน.
15
2.99
0.00
2.43
2.43
81.40%
81.40%
27
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
20
38.58
0.00
31.34
31.34
81.22%
81.22%
28
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
29
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
6
1.68
0.00
1.34
1.35
79.78%
79.95%
30
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
6
2.32
0.09
1.85
1.94
79.68%
83.69%
31
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
9.15
0.00
7.28
7.28
79.56%
79.56%
32
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
13
7.47
0.00
5.94
5.94
79.56%
79.56%
33
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
1.66
0.01
1.32
1.33
79.39%
79.73%
34
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
3.14
0.08
2.48
2.56
79.18%
81.66%
35
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
14
4.88
0.02
3.84
3.86
78.62%
78.97%
36
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
18
10.18
0.00
7.98
7.98
78.39%
78.39%
37
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
27
7.25
0.09
5.68
5.77
78.36%
79.55%
38
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
4.54
0.00
3.56
3.56
78.31%
78.31%
39
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
10
8.32
0.00
6.51
6.51
78.20%
78.20%
40
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
4.22
0.00
3.29
3.29
77.96%
77.96%
41
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
6
3.72
0.00
2.90
2.90
77.90%
77.90%
42
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
2.11
0.00
1.61
1.61
76.50%
76.50%
43
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
29
21.22
0.00
16.23
16.23
76.47%
76.47%
44
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
5
0.44
0.00
0.34
0.34
76.25%
76.25%
45
สนง.ประมงจังหวัด
18
2.59
0.00
1.97
1.97
76.21%
76.21%
46
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
47
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
30
266.25
0.00
201.22
201.22
75.57%
75.57%
48
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
0.58
0.00
0.43
0.43
75.00%
75.00%
49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14
8.82
0.06
6.56
6.61
74.37%
75.01%
50
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.73
0.00
0.53
0.53
73.73%
73.73%
51
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
8
10.73
0.78
7.90
8.67
73.60%
80.82%
52
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13
8.52
0.00
6.24
6.24
73.22%
73.22%
53
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.95
0.00
1.41
1.41
72.23%
72.23%
54
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
3.51
0.00
2.53
2.53
71.89%
71.89%
55
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
18
8.81
0.04
6.32
6.37
71.79%
72.28%
56
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
11
3.83
0.00
2.75
2.75
71.70%
71.70%
57
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
1.16
0.00
0.82
0.82
70.62%
70.62%
58
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
18
2.11
0.00
1.49
1.49
70.42%
70.42%
59
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
60
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
10
3.17
0.32
2.20
2.52
69.41%
79.42%
61
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12
2.55
0.00
1.74
1.74
68.30%
68.30%
62
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
3.95
0.00
2.58
2.58
65.36%
65.36%
63
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
68.93
0.00
44.66
44.66
64.79%
64.79%
64
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
65
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
20
10.30
0.00
6.59
6.59
63.91%
63.91%
66
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.87
0.00
1.83
1.83
63.69%
63.69%
67
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
20.28
0.00
12.83
12.83
63.24%
63.24%
68
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
26
6.64
0.06
4.14
4.19
62.25%
63.11%
69
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
14
3.24
0.20
1.93
2.13
59.42%
65.66%
70
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.08
0.00
0.04
0.04
56.94%
56.94%
71
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
21
14.09
0.43
8.00
8.43
56.76%
59.83%
72
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.01
0.01
54.46%
54.46%
73
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
4
23.88
0.00
8.52
8.52
35.65%
35.65%
รวม
909
1,399.43
2.53
1,185.06
1,187.60
84.68%
84.86%
×