งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
1.16
0.00
0.82
0.82
70.62%
70.62%
2
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.95
0.00
1.41
1.41
72.23%
72.23%
3
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
6
1.68
0.00
1.34
1.35
79.78%
79.95%
4
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
1.46
0.00
1.35
1.35
92.87%
92.87%
5
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
6
0.53
0.00
0.50
0.50
94.33%
94.33%
รวม
28
6.77
0.00
5.42
5.42
80.00%
80.05%
×