งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
11
3.83
0.00
2.59
2.59
67.62%
67.62%
2
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
4.17
0.00
3.01
3.01
72.10%
72.10%
3
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
7
5.17
0.00
3.90
3.90
75.58%
75.58%
รวม
26
13.17
0.00
9.50
9.50
72.16%
72.16%
×