งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
26
10.45
0.00
5.96
5.96
56.99%
56.99%
2
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.85
0.00
1.78
1.78
62.34%
62.34%
3
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
13
10.09
0.35
6.33
6.67
62.72%
66.18%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
20
9.64
0.04
6.15
6.19
63.82%
64.19%
5
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
27
7.22
0.07
4.87
4.94
67.46%
68.50%
6
สนง.ประมงจังหวัด
18
2.50
0.00
1.70
1.70
68.01%
68.01%
7
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
9.05
0.00
6.60
6.60
72.98%
72.98%
8
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
2.11
0.00
1.57
1.57
74.70%
74.70%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
8
0.75
0.00
0.59
0.59
77.86%
77.86%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.99
0.00
4.69
4.69
78.31%
78.31%
11
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
2.08
0.00
1.65
1.65
79.47%
79.47%
12
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
4.21
0.00
3.36
3.36
79.69%
79.69%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14
7.24
0.05
6.33
6.37
87.38%
88.02%
รวม
201
74.18
0.51
51.58
52.08
69.52%
70.21%
×