งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.08
0.00
0.04
0.04
56.94%
56.94%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
รวม
15
4.50
0.00
3.58
3.58
79.55%
79.55%
×