งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
4
23.88
0.00
7.82
7.82
32.76%
32.76%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
20
14.04
0.18
7.58
7.76
54.01%
55.29%
3
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
3.15
0.01
2.10
2.11
66.70%
66.89%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
3.44
0.02
2.31
2.33
67.06%
67.56%
5
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
8
10.72
0.00
7.54
7.54
70.32%
70.32%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
30
258.41
0.00
199.18
199.18
77.07%
77.07%
7
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
0.46
0.00
0.43
0.43
93.15%
93.15%
รวม
87
314.11
0.20
226.96
227.17
72.25%
72.32%
×